Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Corporate culture of social enterprises
Název práce v češtině: Firemní kultura sociálních podniků
Název v anglickém jazyce: Corporate culture of social enterprises
Klíčová slova: sociální podnik, sociální podnikání, firemní kultura, hybridní organizace, organizační psychologie, interní komunikace
Klíčová slova anglicky: social enterprise, social entrepreneurship, corporate culture, hybrid organising, organisational psychology, internal communication
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2018
Datum zadání: 10.08.2018
Datum a čas obhajoby: 13.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Oponenti: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
DEFOURNY, Jacques. Social enterprise and the third sector: Changing European landscapes in a
comparative perspective. Routledge, 2014. ISBN 9780415831567

DOHERTY, Bob, et al. Management for social enterprise. Sage Publications, 2013. ISBN-13: 978-
1412947497

DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika, sociální podnikání. Vyd. 1. Praha: WoltersKluwer
Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-269-3.

URBAN, Jan. Firemní kultura a identita. Ústav práva a právní vědy, 2014. ISBN 978-80-87974-05-6

LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Grada Publishing as, 2010. ISBN 978-
80-247-2951-0 

WEI-SKILLERN, Jane, et al. Entrepreneurship in the social sector. Sage, 2007. ISBN-13: 978-
1412951371
Předběžná náplň práce
Sociální podniky představují entity kombinující filozofie, procesy a strategie neziskového a komerčního sektoru. Jejich cílem je mít společenský dopad a v ideálním případě aplikuje obchodní model, který zajišťuje finanční soběstačnost a možnost reinvestovat výnosy k udržení růstu organizace. Tyto cíle se mohou v budoucnu střetávat, kdy se organizace musí rozhodovat, zda upřednostňovat společenský dopad nebo finanční zisk.

Tento organizační model by měl mít důsledky pro zaměstnance z hlediska řízení, vztahů v organizaci a organizační psychologie. Proto se tato práce zaměří na firemní kulturu dvou sociálních podniků a bude studovat jejich firemní prostředí a aktéry v něm. Hlavním účelem je prozkoumat toto téma a nalézt společné znaky, které vyvstanou z výzkumu.

Teoretická část popisuje čtyři různé konceptuální přístupy k sociálním podnikům. Poté je představena teorie firemní kultury včetně teoretických modelů, které vykreslují prvky charakterizující různé typy firemních kultur. Proměnné, které činí firemní kulturu sociálních podniků unikátní, jsou taktéž zahrnuty. Empirická část zahrnuje šest polostrukturovaných hloubkových rozhovorů se záměrem nalézt společné znaky firemních kultur. V případě jednoho sociálního podniku je zahrnuto i pozorování k zaručení vyšší validity dat. Dohromady vzniklo dvanáct kategorií, jež lze seskupit do tří hlavních témat: lidé a jejich vztahy, vnímání budoucnosti organizace a pracovní prostředí. Diskuze interpretuje výsledky výzkum a vztahy mezi vzniklými kategoriemi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Social enterprises are entities that combine the philosophies, operations or strategies of both the non-profit and for-profit sector. They aim to have an impact on society while ideally incorporating a business model that ensures financial sustainability and ability to reinvest their profits to maintain growth. These goals might be conflicting in the long-term when the organisation has to make decisions on whether to priorities impact or profit.

Such organisational model should have implications on the personnel in terms of management, organisational relationships and psychology. Thus, the focus of this thesis is to examine the corporate culture of two social enterprises and to study the organisations’ environment and the social actors, where the main objective is to explore this topic and discover common themes that arise during the research.

The literature review outlines several different conceptual approaches to social enterprises. Afterwards, the theory of corporate culture is presented, including models depicting elements that characterise different types of cultures and variables that make the corporate culture of social enterprises unique. In the empirical part, six in-depth semistructured interviews were conducted with the aim to search for common attributes. One case includes observations to increase data validity. The results revealed twelve categories that could be grouped into three main themes: people and relationships, perception of the future of the organisation and work environment. Discussion interprets these results and relationships between categories.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK