Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Alternativní postupy při řešení rozvodové problematiky
Název práce v češtině: Alternativní postupy při řešení rozvodové problematiky
Název v anglickém jazyce: Alternative methods of solving divorce issues
Klíčová slova: Rodinná terapie, párová terapie, mediace, cochemská praxe, rodičovský plán
Klíčová slova anglicky: Family therapy, pair therapy, mediation, cochem practice, parental plan
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 29.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářskou práci vypracuji samostatně na základě studia odborné literatury. Budu se zabývat srovnáním tradičních postupů a alternativních postupů při řešení rozvodové problematiky. Použiji řízené rozhovory s pracovnicemi OSPOD v Praze a na menším městě, které srovnám a k dokreslení problematiky použiji případové studie.
Seznam odborné literatury
HOLÁ, Lenka. Rodinná mediace v České republice. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-7502-015-4.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská a párová terapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-646-9.
MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8.
MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ a další. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.
NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Praha: Grada, 2007. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1449-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK