Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židovské instituce v Dolním Slezsku v 50. a 60. letech 20. století
Název práce v češtině: Židovské instituce v Dolním Slezsku v 50. a 60. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: The Jewish Institutions in Lower Silesia in the 1950‘s and 1960‘s
Klíčová slova: Židé|Dolní Slezsko|Polsko|komunismus|antisemitismus|emigrace
Klíčová slova anglicky: Jews|Lower Silesia|Poland|communism|anti-Semitism|emigration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.12.2018
Datum zadání: 16.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Stephan Stach, M.A., Dr. phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se budu zabývat židovskými institucemi v Dolním Slezsku v 50. a 60. letech 20. století. V centru pozornosti bude stát Kulturní a společenské sdružení Židů (Towarzystwo Spoleczno‒Kulturalne ŹydówKulturalne Źydów), tehdy oficiálně povolená židovská instituce v Polsku. Cílem práce je vysledovat a detailně analyzovat vztah představitelů těchto institucí ke
komunistické straně a její ideologii, která nebyla po příklonu Státu Izrael k Západu židovské kultuře příliš nakloněna. Po úvodu a analýze hlavních pramenů a literatury práce stručně seznámí s obnovou života židovské obce po druhé světové válce, poté se zaměří na vznik a vývoj institucí a bude sledovat vzdělávání jejich členů v duchu socialismu i utváření židovské kultury.

Základní prameny ke studiu problematiky představují v první řadě spisy vzniklé na základě činnosti institucí, k nimž patří mimo jiné i zápisy ze zasedání jejich orgánů, písemnosti
informující o společenském životě (pozvánky na pořádané akce), záznamy o repatriaci ze Svazu sovětských socialistických republik uložené ve Státním archivu ve Vratislavi a Institutu
judaistiky Vratislavské univerzity. Dalšími prameny, které je zapotřebí vzít v potaz, jsou dobové časopisy a periodika v jidiš a v polštině (Folks Sztyme, Nasz głos). V neposlední řadě nelze opomenout ani
dokumenty uložené v muzeu Polin, především nahrávky s pamětníky, jež zažili události let 1956 a 1968, kdy pod tíhou vyhrocených událostí docházelo k emigraci do Izraele. Informace získané analýzou těchto pramenů budou srovnány s informacemi obsaženými v dostupné sekundární literatuře.
Seznam odborné literatury
Aleksiun, Natalia, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944-1950), Warszawa 2012.
Bauer, Yehuda, Flight and rescue: Brichah, New York 1970.
Berendt, Grzegorz, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Żydów w Polsce, Gdansk 2006.
Bronsztejn, Szyja, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 1993.
Cichopek-Gajraj, Anna, Beyond Violence: Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944-48, Cambridge 2014.
Grabski, August; Berendt G., Miedzy emigracją a trwaniem : syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holocauście, Warszawa 2003.
Kichelewski, Audrey, A Community under Pressure: Jews in Poland, 1957–1967, Polin 2008.
Pęziński, Piotr, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956-1968, Warszawa 2014.
Polonsky, Antony, The Jews in Poland and Russia: Volume III: 1914 to 2008, Oxford 2012.
Rudnicki, Szymon; Silber, Marcos, Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967), Wybór dokumentów, Warszawa 2009.
Stola, Dariusz, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968, Warszawa 2000.
Szaynok, Bożena, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945–1950, Wrocław 2000.
Tomaszewski, Jerzy, Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie do 1950 roku, Warszawa 1993.
Waszkiewicz, Ewa, Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945–1968, Wrocław 1999.
Węgrzyn, Ewa, Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956-1960, Austeria 2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK