Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce hrozby ve zpravodajství na příkladu Ruska
Název práce v češtině: Konstrukce hrozby ve zpravodajství na příkladu Ruska
Název v anglickém jazyce: Construction of treat in newscast: example of Russia
Klíčová slova: Média, zpravodajství, konstrukce hrozby, rámcování, Rusko, sekuritizační rámec, zpravodajské rámce
Klíčová slova anglicky: Media, news, construction of threat, framing, Russia, securitization frame, news frames
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2018
Datum zadání: 15.06.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ABC ČR, Kancelář ověřování nákladů tisku [online] Dostupné z: <www.abccr.cz>
Balzacq, T. (2005). The three faces of securitization: Political agency, audience and context. European journal of international relations, 11(2), 171-201.
Balzacq, T. (Ed.). (2010). Understanding Securitisation Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve. Routledge.
Barnett, J. (2001). The meaning of environmental security: Ecological politics and policy in the new security era. Zed Books.
Benford, R., & Snow, D. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY, 26, 611–639
Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research.
Berger, P. L., Luckmann, T., & Marada, R. (1999). Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění.
Buzan, B. & Wæver, O. (2003) Regions and Powers: A Guide to the Global Security Order, Cambridge, Cambridge University Press
Buzan, B. (1991) People, states and fear: An Agenda for security Analysis in the Post- Cold War Era. Brighton: Weatsheaf
Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: a new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.
Cappella, J. N., & Jamieson, K. H. (1997). Spiral of cynicism. The press and the public good. New York: Oxford University Press. communication, 24(2), 43-51.
CEVRO (2015) Vnímání bezpečnosti v ČR, CEVRO Institut, Dostupné na: <http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/2015/14denik_6_2015.pdf>[cit. 22-04-2019]
De Vreese, C. H. (n.d.). News framing: Theory and typology. Information Design Journal, 13(1), 51–62. https://doi.org/10.1075/idjdd.13.1.06vre
Dolinec, V. (2010). The Role Of Mass Media In The Securitization Process Of International Terrorism. Politické vědy, 13(2), 8–32.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication, 43(4), 51-58.
Entman, R. M. (2004). Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy. University of Chicago Press.
Eriksson, J., & Noreen, E. (2002). Setting the agenda of threats: An explanatory model. Uppsala: Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.
Esping-Andersen, G. (Ed.). (1996). Welfare states in transition: National adaptations in global economies. Sage.
Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.
Hansen, L. (2000). The little mermaid's silent security dilemma and the absence of gender in the Copenhagen School. Millennium, 29(2), 285-306.
Hass, R. (2009). The role of media in conflict and their influence on securitisation. International Spectator, 44(4), 77–91.
Hodač, J., & Strejček, P. (2008). Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.
Hough, P. (2004). Understanding global security. London: Routledge.
Chmelařová (2017) Česko-ruské vztahy – čas na změnu, AMO, Dostupné na <https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/11/AMO_Cesko-ruske-vztahy-cas-na-zmenu2-1.pdf> [cit. 12-03-2019]
Iyengar, S. (1994). Is anyone responsible?: How television frames political issues. University of Chicago Press.
Jarvis, L., Macdonald, S., & Whiting, A. (2016). Analogy and Authority in Cyberterrorism Discourse: An Analysis of Global News Media Coverage. Global Society: Journal of Interdisciplinary International Relations, 30(4), 605.
Jirák, J., & Köpplová, B. (2015). Masová média (Vol. Vyd. 1). Praha: Portál. Dostupné na: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds> [cit. 11-02-2019]
Kaleta, O. (2015). Sekuritizace migrace: Případ Itálie v době vypuknutí arabského jara. Czech Journal of International Relations, 50(2), 5-22.
Kalvas, F., Váně, J., Štípková, M., & Kreidl, M. (2012). Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologický časopis, 48(1), 3-37.
Kopeček L. (2017) Czech republic, Freedom House, dostupné na <https://freedomhouse.org/sites/default/files/NiT2018_Czech%20Republic.pdf> [cit. 13-03-2019]
Kratochvíl, P. (2004). Political Relations Between Russia And The Czech Republic: Or There And Back Again?. In ICEG EC Conference (Vol. 5, p. 6).
Kratochvíl, P., & Kuchyňková, P. (2010). Russia in the Czech Foreign Policy. Czech Foreign Policy in 2007-2009: Analysis, 196-212
Kunczik, M. (1995) Základy masové komunikace. Praha: Karolinum.
Lippmann, W. (1965). Public opinion. 1922. Dostupné na: <http://infomotions. com/etexts/gutenberg/dirs/etext04/pbp nn10. htm>[cit. 29-01-2019]
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public opinion quarterly, 36(2), 176-187.
McDONALD, M. (2008). Securitization and the Construction of Security. European Journal Of International Relations, 14(4), 563-587
MEDIA PROJEKT (2018) Tisková zpráva Unie vydavatelů, MEDIAN, STEM/MARK
Mediaguru (2018) Nejčtenější je Blesk, za rok si polepšily deníky zdarma, Mediaguru, dostupné na: <https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/02/nejctenejsi-je-blesk-za-rok-si-polepsily-deniky-zdarma/> [cit. 15-03-2019]
Nevinskaité, L. (2017). Framing Russia as Threat in the Lithuanian Media: Corpus Analysis. Lituanus, 63(4), 28–42. Dostupné na: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>[cit. 22-03-2019]
Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence a theory of public opinion. Journal of communication, 24(2), 43-51.
O’Reilly, C. (2008). Primetime Patriotism: News Media and the Securitization of Iraq. Journal of Politics and Law, (3), 66.
Osvaldová, B., Bílek, P., Sobr, M., & Čermák, M. (2011). Zpravodajství v médiích (Vol. Druhé, upravené vydání). [Prague, Czech Republic]: Charles University in Prague, Karolinum Press.
Panfilov O. (2015) RUSSIAN PROPAGANDA: A BACKGROUND, Člověk v tísni, dostupné na: <https://www.clovekvtisni.cz/en/russian-propaganda-a-background-2364gp> [cit. 12-03-2019]
Reifová, I. (2004): Slovník mediální komunikace. Praha: Portál
PSSI, Russia's Influence Activities in CEE, Pražský institut bezpečnostních studií, Russia's Influence Activities in CEE, Dostupné z: <http://www.pssi.cz/russia-s-influence-activities-in-cee/> [cit. 19-02-2019]
Rychnovská, D. (2014). Securitization and the Power of Threat Framing. Perspectives: Central European Review of International Affairs, 22(2).
Sela-Shayovitz, R., & Hasisi, B. (2011). Public order events in the headlines: the media construction of threat and dangerousness of public order events in Israel. International Journal of Police Science & Management, 13(4), 297–311. <https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1350/ijps.2011.13.4.249>
Semetko, H. A., & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European politics: A content analysis of press and television news. Journal of communication, 50(2), 93-109.
Schäfer, Mike, S., Scheffran, J., & Penniket, L. (2016). Securitization of media reporting on climate change? A cross-national analysis in nine countries. Security Dialogue, 47(1), 76–96.
Schulz, W. (1976). Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien: Analyse der aktuellen Berichterstattung(Vol. 4). Alber. Cit: v Kunczik, Michael. 1995. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum.
Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová, I., & Končelík, J. (2004). Analýza obsahu mediálních sdělení. Karolinum.
SIPRI (2018) SIPRI Military Expenditure Database, SIPRI, dostupné na https://www.sipri.org/databases/milex [cit. 12-03-2019]
Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. International social movement research, 1(1), 197-217.
SNS (2016) Aktuální česko-ruské obchodní vztahy, Komora SNS, dostupné z <http://www.komorasns.cz/post/show?postId=508> [cit. 09-03-2019]
STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-X.
Teutsch, D., & Niemann, J. (2016). Social network sites as a threat to users’ self-determination and security: A framing analysis of German newspapers. The Journal of International Communication, 22(1), 22-41.
Tkaczyk, M. (2017). Between Politicization and Securitization: Coverage of the European Migration Crisis in Czech Online News Media. Communication Today, 8(2), 90.
Tkaczyk, M. (2018). Mediální konstrukce hrozeb v kontextu politiky sekuritizace a výjimečného stavu. Media Studies/Mediální Studia, (1).
Tower I. (2018) Why Russia is politically and militarily strong while being an economic dwarf, VOX EU, dostupné na: <https://voxeu.org/content/why-russia-politically-and-militarily-strong-while-being-economic-dwarf > [cit. 10-03-2019]
Trampota, T. (2006). Zpravodajství. Praha: Portál, 191
Trampota, T., & Vojtěchovská, M. (2010). Metody výzkumu médií. Praha: Portál.
Volek, J. (2000). Konstrukce morální paniky a sociální exkluze. Sociální exkluze a nové třídy. Sociální studia, 5, 97-114.
Vultee, F. (2007). Securitization as a theory of media effects: the contest over the framing of political violence (Doctoral dissertation, University of Missouri--Columbia).
Vultee, F. (2008). News Framing and the “War on Terror”: Securitization as a Media Effect. Conference Papers -- International Communication Association, 1–32.
Vultee, F. (2010). Securitization as a media frame: What happens when the media „speak security“. Routledge Taylor & Francis Group.
Waisová, Š. (2004). Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy, 39(3), 66-86.
Watson, S. D. (2012). ‘Framing’the Copenhagen School: Integrating the literature on threat construction. Millennium, 40(2), 279-301.
Williams, M. C. (2003). Words, images, enemies: Securitization and international politics. International studies quarterly, 47(4), 511-531.
Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2006). Mass media research: an introduction (8th ed). Boston: Wadsworth.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá konstrukcí hrozby ve zpravodajství. Předmětem kvantitativní obsahové analýzy je výzkum konstruování hrozby v podobě Ruské federace v českých tištěných zpravodajských médiích. Práce vychází z předpokladu, že média pomocí selektivních procesů v redakci, tedy použitím určitých rámců a poskytnutím prostoru určitým aktérům a tématům, mohou konstruovat hrozbu, jež reálně být hrozbou vůbec nemusí. České zpravodajství tak může ovlivňovat smýšlení a přístup českých občanů k Rusku. Obsah diplomové práce je rozdělen do čtyř hlavních částí. První, teoretická kapitola, propojuje tři oblasti týkající se výzkumu. Jsou jimi zpravodajství, sekuritizační teorie a koncept mediálního rámcování. Následující kapitola popisuje bilaterální vztah České republiky a Ruska, poskytuje kontext pro výsledky analýzy. Metodologická část práce je zaměřena na selektivní výběry ve zpravodajství o Rusku. Analýza pracuje s proměnnými: aktér, téma, zpravodajské rámce (konflikt, odpovědnost, důraz na jedince, ekonomický a motivační rámec) a sekuritizační rámec. U sekuritizačního rámce je dále zkoumáno, zda vykazuje prvky diagnózy, prognózy či motivace začít problém aktivně řešit. Popis výsledků analýzy a jejich grafické zobrazení tvoří čtvrtou kapitolu práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis is focused on construction of threat in newcast. The purpose of the quantitative content analysis is the construction of threat in Czech printed news in case of Russian federation. Thesis is based on presumption that with help of selective processes by journalists that implies usage of certain frames and granting of space for certain actors and themes, media are able to construct a threat that may not be even real. Czech news may be influencing our way of thinking towards Russia. The content of thesis is divided to four main parts. The first theoretical chapter links three crucial research areas: news, securitization theory and the concept of media framing. Next chapter describes bilateral relationship between Czech Republic and Russia that provides context for analysis outcomes. Methodological part is concentrated on selective processes, which are being held in news about Russia. It has been operated with four variables: actor, theme, news frames (conflict, attribution of responsibility, human interest, morality and economic) and securitization frame. Concerning securitization frame, the elements of diagnosis, prognosis or motivation to actively deal with a problem has been researched. Description of results and their graphical projection is integrated to the last chapter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK