Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
PŘÍSTUP PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM S ADHD SYNDROMEM VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ
Název práce v češtině: PŘÍSTUP PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM S ADHD SYNDROMEM VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ
Název v anglickém jazyce: TEACHERS´ APPROACH TO STUDENTS WITH ADHD SYNDROME IN BASIC SCHOOL
Klíčová slova: ADHD|pedagog|přístup|rodina|základní škola|žák
Klíčová slova anglicky: ADHD|approach|pedagogue|primary school|student
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2018
Datum zadání: 12.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.06.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude sestávat ze dvou částí: (a) teoretická část, v níž bude shrnuto dosavadní poznání problematiky, (b) empirická část, která bude analyzovat přístup pedagogů k žákům s ADHD syndromem ve výuce na 1. stupni základní školy.

Teoretická část:

1) Teoretické vymezení problematiky ADHD
2) Přístup rodiny k výchově dítěte s ADHD syndromem
3) Přístup školy k výchově a vzdělávání dítěte s ADHD syndromem

Prakktická část:

1) Metodologie výzkumu
2) Analýza a interpretace zjištěných dat
3) Závěr
Seznam odborné literatury
ANTAL, Martin. To dítě je nepozorné: jak žít s hyperaktivním dítětem : ADHD očima ADHD. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2898-1.

CARTER, Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0621-7.

DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě: vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD). Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-447-8.

DRTÍLKOVÁ, Ivana a Omar ŠERÝ. Hyperkinetická porucha: ADHD. Praha: Galén, c2007. ISBN 9788072624195.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.

GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-630-4.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-4.

JENETT, Wolfdieter. ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele. Brno: Edika, 2013. Rádce pro rodiče a učitele. ISBN 978-80-2660-158-6.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. Praha: Grada, 2010. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2697-7.

LAVER-BRADBURY, Cathy, Margaret THOMPSON a Anne WEEKS. Šest kroků ke zvládnutí ADHD: manuál pro rodiče i učitele. Přeložil Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1035-1.

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody psychologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4.

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3006-6.

STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie IV: aktuální a každodenní. 1. vyd. UK Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1789-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK