Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v zemích CEEC
Název práce v češtině: Determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v zemích CEEC
Název v anglickém jazyce: Determinants of the residential real estate prices in the CEECs
Klíčová slova: ceny rezidenčních nemovitostí, panelová regrese, fixní efekty, střední a východní Evropa, trh s nemovitostmi
Klíčová slova anglicky: residential housing prices, panel regression, fixed effects, Central and Eastern Europe, housing market
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2018
Datum zadání: 15.05.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Kateřina Chadimová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Egert, B. and D. Mihaljek (2007): The Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe, Comparative Economic Studies, 49, 367–388

Hlaváček, Michal – Komárek, Luboš (2009). Housing Prices Bubbles and Their Determinants in the Czech Republic and its Regions, Czech National Bank Working Paper 12/2009, 39 s.

Ansgar H. Belke. Jonas Keil (2018): Fundamental Determinants of Real Estate Prices: A Panel Study of German Regions, International Advances in Economic Research, vol. 24(1), pages 25-45, February.

Beckmann, Hildebrandt, Jäger-Gyovai (2015): Current risks in CESEE Residential prerty market: evidence from the OeNB Euro Survey. Dostupné z: https://www.oenb.at/en/Monetary-Policy/real-estate-market-analysis/publications.html

Hildebrandt, Martin, Steiner, Wagner – Focus on European Economic Integration Q1/12: Residential Property Markets in CESEE EU Member States. Dostupné z: https://www.oenb.at/en/Monetary-Policy/real-estate-market-analysis/publications.html

Jan Bruha & Michal Hlavacek & Lubos Komarek, 2013. "Impacts of housing prices on the financial position of households," Occasional Publications - Chapters in Edited Volumes,in: CNB Financial Stability Report 2012/2013, chapter 0, pages 120-127 Czech National Bank, Research Department.
Předběžná náplň práce
Motivace
Hlavním smyslem této práce bude zjistit vliv jednotlivých determinantů na růst cen rezidenčních nemovitostí. Práce se bude týkat 10 zemí regionu střední a východní Evropy (CEE), které jsou zároveň součástí Evropské unie. Konkrétně se práce bude týkat následujících zemí: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko.
Výzkum bude zahrnovat data přibližně od roku 2000 do roku 2017. V tomto období se událo spoustu zajímavých událostí, které měly vliv na změnu cen nemovitostí, ať už se jedná o postupný vstup sledovaných zemí do EU, světovou krizi, či následné nastavení nulových nebo skoro nulových úrokových sazeb. Zároveň bude zajímavé a trochu obtížné rozpoznat, jak jsou ceny nemovitostí ovlivněné konvergenčním charakterem sledovaných ekonomik (rozvíjejících se) k rozvinutým ekonomikám (Německo, VB, Francie…) nebo také zlepšující se kvalitou bydlení, která je těžko měřitelná, ve sledované oblasti.

Přínos
Popsání vlivů determinantů na růst cen nemovitostí v 10 zemích regionu CEE na základě dostupných dat. V této práci se více zaměřím na rozdíl vývoje cen nemovitostí mezi hlavním městem a zbytkem země, dále také na vliv devizového kurzu na růst cen, s nímž je spojený zájem zahraničních investorů. Z analýzy zjištěné informace by nám měly odhalit případně tvořící se realitní bubliny ve sledovaných zemích na základě porovnání poměru růstu cen nemovitostí k růstu reálných mezd. Zjištěné závěry také porovnám s prací Balásze Égerta a Doubravka Mihaljeka z roku 2007

Metodologie
Práce bude rozdělena na dvě části, a to teoretickou a empirickou část. V teoretické části definuji jednotlivé determinanty jako například HDP na jednoho obyvatele, reálnou úrokovou míru, demografické faktory a další. Uvedu jejich očekávaný vliv na změnu ceny nemovitostí.
V empirické části nejdříve obecně popíšu datový soubor, který bude obsahovat výše zmíněné determinanty (prvky) a nastíním možné problémy spojené s použitím dat a jejich vyřešení. Sběr dat bude probíhat z databází Eurostatu, centrálních bank, Mezinárodního měnového fondu (IMF) a statistických úřadů daných zemí. Poté provedu regresi panelových dat. Jako závislou proměnnou zvolím cenu nemovitostí. Jako nezávislé proměnné použiji například úrokovou sazbu, migrační saldo, přirozený přírůstek, rozvody, počet/objem hypoték, cenu nemovitosti v předchozím období, průměrnou měsíční mzdu, nezaměstnanost a další. Poté budu interpretovat zjištěné vztahy mezi determinanty a růstem cen nemovitostí a porovnávat je s očekáváním.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK