Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvatifikátory typu MÁLO a MNOHO v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Kvatifikátory typu MÁLO a MNOHO v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: Quantifieres such as FEW/LITTLE and A-LOT-OF in Czech Sign Language
Klíčová slova: český znakový jazyk|kvantifikátor|málo|trochu|mnoho
Klíčová slova anglicky: Czech Sign Language|quantifier|(a) few|(a) little|a lot of
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Richterová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2018
Datum zadání: 14.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.07.2018
Datum a čas obhajoby: 02.02.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s odbornou literaturou věnovanou problematice lexikálního vyjadřování neurčité kvantifikace, zejména kvantifikátorům s významem ‚mnoho‘ a ‚málo, trochu‘, ve znakových jazycích a v češtině.
2. Excerpce výpovědí (příp. celých promluv) obsahujících znaky MÁLO/TROCHU (např. znaky (a) ruce ve tvaru D, místo artikulace neutrální prostor, (b) ruce ve tvaru V, místo artikulace neutrální prostor, (c) ruka ve tvaru D kontaktující nos) a MNOHO z přirozených a polořízených projevů neslyšících uživatelů českého znakového jazyka. Materiálovým základem excerpce budou zejména projevy uveřejněné na Facebooku a rozhovory natočené v rámci projektu GA UK Kalendářní jednotky ve znakových jazycích.
3. Analýza shromážděného materiálu se zřetelem k lexikálněsémantické distribuci kvantifikovaných lexémů (např. plnovýznamovost vs. neplnovýznamovost) a k syntaktickému hledisku (především k postavení kvantifikátorů ve větě).
4. Syntéza poznatků získaných studiem odborné literatury a shromážděného materiálu.
Seznam odborné literatury
ABNER, N. – WILBUR, R. B.: Quantification in American Sign Language. In: Paperno D., Keenan E. (eds.) Handbook of Quantifiers in Natural Language: Volume II. Cham: Springer, 2017, s. 21–59.
BAKER-SHENK, C. – COKELY, D.: American Sign Language: A teacher’s resource text on grammar and culture. Washington, DC: Clerc Books/Gallaudet University Press, 1991.
FORMÁNKOVÁ, M.: Vyjadřování kategorie kvantity u různých slovních druhů v současné ruštině v porovnání s češtinou. Praha: UK, 1978.
HLAVSA, Z.: Denotace objektu a její prostředky v současné češtině. Praha: Academia, 1975.
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (eds.): Příruční mluvnice češtiny. Brno: NLN, 1995.
KIMMELMAN, V.: Quantifiers in Russian Sign Language. In: Paperno D., Keenan E. (eds.) Handbook of Quantifiers in Natural Language: Volume II. Cham: Springer, 2017, s. 803–855.
LISKOVA, E. I.: Universal Quantification in the Nominal Domain in American Sign Language. Austin: University of Texas at Austin, 2017. [disertační práce]
POLDAUF, I.: Vyjadřování kvantity v češtině. Slovo a slovesnost, 1957, roč. 18, č. 2, s. 71–85.
ZESHAN, U. – SAGARA, K. (eds.): Semantic Fields in Sign Languages (Colour, Kinship and Quantification). Boston etc.: De Gruyter Mouton/Ishara Press, 2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK