Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Název práce v češtině: Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Název v anglickém jazyce: The Art and patronage of the family Dobřenský from Dobřenice in the Eastern Bohemia
Klíčová slova: Dobřenští z Dobřenic, šlechta, baroko, rokoko, malířství, sochařství, architektura, oltář, Královéhradecká diecéze, Raab, Rohrbach, Procházka, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, užité umění, sakrální stavby
Klíčová slova anglicky: Dobřenský from Dobřenice, aristocracy, baroque, rococo, painting, sculpture, architecture, altar, diocese of Hradec Králové, Raab, Rohrbach, Procházka, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, applies art, sacral structures.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2018
Datum zadání: 21.02.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Přehled literatury
1. Dobřenští z Dobřenic
2. Historie Dobřenic
2.1. Historie kostela
2.2. Popis architektury kostela
2.3. Interiérová výzdoba
2.4. Vybraná díla užitého umění
2.5. Restaurování kostela
3. Stručná historie Neděliště
3.1. Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie
3.2. Popis architektury kostela
3.3. Interiérová výzdoba
4. Stručná historie vsi Ouhrova
4.1. Kaple sv. Antonína
5. Stručná historie Uhelné Příbrami
6. Dobřenští a současnost
7. Závěr
Seznam odborné literatury
BIRNBAUMOVÁ 1999 — Alžběta BIRNBAUMOVÁ: Kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě. Brno 1999
BLAŽÍČEK 1989 — Oldřich BLAŽÍČEK: Dějiny českého výtvarného umění, sv. II, díl 1. a 2., Praha 1989
BUBEN 1997 — Milan BUBEN: Encyklopedie heraldiky, Praha 1997
CECHNER 1904 — Antonín CECHNER: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Královéhradeckém. Soupis pamtátek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století sv. XIX, Praha 1904
DOBRZENSKÝ 1996 — Jan Maxmilian DOBRZENSKÝ: Z Dobřenic je cesta dlouhá, Havlíčkův Brod, 1996
DOBRZENSKÝ 1910 — Jan Václav DOBRZENSKÝ: Paměti o staročeské rodině šlechtické pánů Dobřenských z Dobřenic, Josef Pácalt (ed.), Kraj Královéhradecký 2-3
HEROUT 2002 — Jaroslav HEROUT: Staletí kolem nás. Přehled stavebních slohů, Praha – Litomyšl 2002
HOFMAN 1938 — Jaroslav HOFMAN: Dějiny dobřenického zámku, Královéhradecko 16, 1938, s. 23-26
HRABĚTOVÁ 1992 — Irena HRABĚTOVÁ: Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlahol, Brno 1992
JIREČEK 1859 — Hermenegild JIREČEK: Kaple a kostely sv. Klimenta, Památky archeologické 3, 1859, s. 229–232
KOLÁŘ – SEDLÁČEK 1925 — August SEDLÁČEK, Martin KOLÁŘ: Českomoravská heraldika, sv. I a II, Praha 1925
KUČA 1995 — Karel KUČA, Chlumecko-Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní, díl. 1 a 2, Hradec Králové 1995
KUČA 1994 — Karel KUČA: Typizace barokních vesnických kostelů na chlumeckém panství Kinských. Muzejní a vlastivědná práce 32 (Časopis Společnosti přátel starožitností 102), 1994, č.1, s. 19-25.
LINHART – LINHART 2002 — Jan LINHART – Tomáš LINHART: Pověsti a příběhy z východních Čech, Český Těšín, 2002
MÁLEK 1996 — Vlastimil MÁLEK: Dějiny obce Dobřenice na Královéhradecku. Od nejstarších dob do roku 1945, Dobřenice 1996
MYSLIVEČEK 1993 — Milan MYSLIVEČEK: Erbovník, aneb kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě, Praha 1993
POCHE 1977, 1978, 1982 — Emanuel POCHE (red.): Umělecké památky Čech, sv. I. (A-J), II. (K-O) IV. (T-Ž), Praha 1977, 1978, 1982.
RYBIČKA 1872 — August RYBIČKA: Dobřenští z Dobřenic, Studie geneaologická, Památky. Listy pro archeologii a hstorii 9, 1872, s. 431 – 443
SOLAŘ 1870 — Jan Jeroným SOLAŘ: Dějepis Hradce Králové nad Labem a biskupství hradeckého, Praha 1870
TURČÍN 1992 — Oldřich TURČÍN: Inventář AF Dobřenice, SOkA Hradec Králové, Hradec Králové 1992
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o sakrálním umění a mecenátu vladycké, později hraběcí rodiny Dobřenských z Dobřenic na území dnešních Východních Čech. Zaměřuje svou pozornost nejen na formální rozbor a popis větších či menších sakrálních staveb, ale sleduje rovněž osudy význačných členů rodiny Dobřenských. Hlavní pozornost je věnována kostelu sv. Klimenta v Dobřenicích se zvláštím zřetelem k jeho interiérové výzdobě. V dalších kapitolách se práce zaměřuje i na ostatní památky spojené s rodem Dobřenských v místech, která v někdejších dobách spravovali: Nedělišti, Ouhrově či Uhelné Příbrami a rovněž na díla užitého umění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the sacral art and the patronage of the family of lower aristocracy, who later become a count family, Dobřenský of Dobřenice in the territory of present-day Eastern Bohemia. It focuses not only on the formal analysis and description of larger or smaller sacral structures, but also on the fate of significant members of the Dobřenský family. The main attention is paid to the church of St. Kliment in Dobřenice, in particular to its interior decoration. In the next chapters, the work focuses on other monuments connected with the Dobřenský family in places that they managed in the past: Neděliště, Ouhrov or Uhelná Příbram, as well as works of applied art.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK