Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generalizace vrstevnic v rovinatých územích
Název práce v češtině: Generalizace vrstevnic v rovinatých územích
Název v anglickém jazyce: Simplification of contour lines in flat areas
Klíčová slova: vrstevnice, kartografická generalizace, vyhlazení, digitální kartografie, výškový buffer, Douglas-Peucker, Chaikins, GIS
Klíčová slova anglicky: contours, cartographic generalization, digital cartography, vertical buffer, smoothing, GIS
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Marek Čelonk - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2017
Datum zadání: 30.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
 
 
 
Seznam odborné literatury
IMHOF, E. (1982): Cartographic Relief Presentation. Walter de Gruyter, Berlin, 388 s.
VEVERKA, B., ZIMOVÁ, R. (2008): Topografická a tematická kartografie. České vysoké učení technické, Praha, 198 s.
GOODCHILD, M. F., HUNTER, G. J. (1997): A simple positional accuracy measure for linear features. International Journal of Geographical Information Science, 11, č. 3, s. 299 – 306.
GÖKGÖZ, T., (2005): Generalization of contours using deviation angles and error bands. The Cartographic Journal, 42, č. 2, s. 145 – 156.
CETINKAYA, B. a kol. (2006). Contour Simplification with Defined Spatial Accuracy. Workshop of the ICA Commission on Map Generalisation and Multiple Representation, 7 s.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bude návrh metodického postupu pro automatizovanou kartografickou generalizaci vrstevnic v rovinatých územích či územích s malým převýšením, a to s ohledem na zjednodušení jejich tvaru či odstranění nežádoucích oscilací, vstupním parametrem bude maximální výšková chyba. Generalizované vrstevnice, vhodné zejména pro topografické mapy velkých měřítek, by měly respektovat doporučená kartografická pravidla.
Praktické ověření efektivity metodiky bude provedeno na vhodné datové sadě digitálního modelu terénu (DMR 5G) v rozsahu do 5 mapových listů, výsledky budou porovnány s existujícími mapovými výstupy podobného měřítka (ZABAGED, ZTM5), statisticky zpracovány a vizualizovány prostřednictvím vhodných kartografických metod.
Jednotlivé kroky budou implementovány ve formě skriptů ve vybraném programovacím jazyce (Python), vizualizace výstupů proběhne v některém z vhodných SW (ArcGIS).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK