Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti vyučování o období normalizace s využitím české beletrie
Název práce v češtině: Možnosti vyučování o období normalizace s využitím české beletrie
Název v anglickém jazyce: History Teaching about the Normalisation Era Using Czech Fiction Literature
Klíčová slova: normalizace, beletrie, historický pramen, konstruktivismus
Klíčová slova anglicky: normalisation era, fiction literature, historical sources, constructivism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2017
Datum zadání: 07.12.2017
Datum a čas obhajoby: 21.01.2020 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Normalizace – historický popis doby (+ pohled literární historie, koncept kolektivní paměti).
3. Výuka o normalizaci ve škole
a) Šetření mezi učiteli: Využívá se beletrie při výuce normalizace? Jaké knihy o normalizaci znají učitelé a jaké knihy čtou jejich žáci?
b) RVP, plány, učebnice, čítanky. Přesahy ze ZSV a literatury.
4. Práce s beletrií jako historickým pramenem. Textové prameny. Jak beletrii používat ve škole, obecné informace, výhody, rizika.
5. Literatura o normalizaci. Co se tehdy psalo, kdo a proč.
Hlavní faktory:
a) doba vzniku
b) místo vzniku
c) témata, motivy, prostředky
d) hodnocení doby
e) postava a biografie autora
f) další prameny ke kontextu díla: dopisy, rozhovory, recenze atd.
6. Historická témata očima beletrie. Události, ale i obecné situace, fungování společnosti a životní podmínky. Rozdílné pohledy různých autorů. Srovnání knihy s jinými prameny.
7. Návrhy pěti různých vyučovacích hodin pro ZŠ. Ukázka z beletrie, otázky, úkoly, nápady, vedoucí k historickému uvažování.
8. Závěr
9. Seznam literatury
Seznam odborné literatury
Historické příručky:
ŠAROCHOVÁ, Gabriela V, Pavel BĚLINA, Jiří KAŠE, Jan Pavel KUČERA a Jaroslav
CUHRA. České země v evropských dějinách. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006.
OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: Příspěvek k dějinám
„normalizace“. Praha: Maxdorf, 1994, 124 s.
MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). V tomto
uspořádání vyd. 1. Praha: Academia, 2008, 351 s. Šťastné zítřky (Academia).
PULLMANN, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011.
KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969-1993. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 396 s. Historie (Academia)

Učebnice:
PARKAN, František, Tomáš MIKESKA a Markéta PARKANOVÁ. Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2011.
VÁLKOVÁ, Veronika a František PARKAN. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010.
LUŇÁK, Petr, Marek PEČENKA a Pavel AUGUSTA. Dějiny moderní doby. 2. díl. Úvaly: Albra, 2000.


Obecná didaktika:
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010.
JULÍNEK, Stanislav. Základy oborové didaktiky dějepisu. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2004,
LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008, 276 s.

Metodika práce s prameny:
ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb, Jak vzpomínáme. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
PINKAS, Jaroslav. Vzpomínání na tzv. normalizaci v popkultuře a způsoby jeho didaktického využití [online]. 2016
LESH, Bruce A. "Why won't you just tell us the answer?": teaching historical thinking in grades 7-12. Portland, Meine: Stenhouse Publishers, c2011.
LEVSTIK, Linda S. a Keith C. BARTON. Researching history education: theory, method, and context. New York: Routledge, 2008.
metodika Dějepis 21 - http://www.dejepis21.cz/
Diplomové práce UK:
„(N)ostalgie: obraz dětství a mládí v socialismu v literatuře po r. 1989,
Totalitarismus (ZSV),
Šoa v dětské literatuře lit, Štorch,
Beletrie protektorátu, moderní dějiny na SŠ.

Literární věda, literární kánony:
HOLÝ, Jiří. Možnosti interpretace: česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplum, 2002.
FIALOVÁ, Alena. Poučeni z krizového vývoje: poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy. Praha: Academia, 2014.
HAMAN, Aleš. Česká literatura po roce 1945 z ptačí perspektivy: pro studenty 4. ročníků středních škol. Dotisk 1. vyd. Praha: Fortuna, 1990.
BÍLEK, Petr A. - Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius a Olšanská, 2010.

Beletrie:
Jáchym Topol: samozdatové povídky, Miluju tě k zbláznění, Petr Placák: Medorek, Ludvík Vaculík: Český snář, Václav Havel: hry, Antikódy, Bohumil Hrabal: povídky, Bohuslav Vaněk-Úvalský: povídky, Vlastimil Třešnák: povídky, Jiří Gruša: Dotazník, Egon Bondy, V. Páral, L. Fuks
Předběžná náplň práce
Diplomová práce zkoumá beletrii jako historický pramen, který je možno využít při výuce dějepisu jako didaktický nástroj pro pochopení období tzv. normalizace.
V rámci práce zkoumám, jaké mají učitelé dějepisu povědomí o beletrii o normalizaci a jak s ní pracují. Téma české normalizace je uvedeno historickým popisem doby (1970-1989). Dále práce hodnotí didaktické zpracování tématu v rámcových vzdělávacích programech, učebnicích dějepisu a čítankách pro základní školy. Následuje metodologie práce s beletrií jakožto historickým pramenem ve vyučování dějepisu. Historicko-literární část práce se věnuje stručnému rozboru vybrané české beletrie, která se k období normalizace tematicky či dobou svého vzniku vztahuje. Postupy literární vědy zde slouží jako prostředek, jak pramen analyzovat, abychom s jeho pomocí dokázali lépe porozumět historii. V další části práce přichází reflexe nejzásadnějších historických témat a jejich beletristických zpracování. Výsledkem práce jsou návrhy konkrétních vyučovacích hodin, používajících beletrii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Master thesis examines Czech fiction literature as a historical source, which can be used as a teaching instrument for understanding the normalisation era.
The thesis deals with investigation of teachers' knowledge and usage of the normalisation-era-related literature. It begins with a historical description of the normalisation era (1970-1989) and continues with an analysis of teaching methods included in the curriculum as well as schoolbooks and reading-books. The thesis provides an overview of methods of usage of fiction literature as a historical source in history classes. The following part of the thesis consists of brief analysis of the sample of the literature which is related to the normalisation era. Methods of literature studies are used for analysing the sources in order to help us to better understand history. The following part then analyses the relation between the most important historical topics and their representation in the Czech fiction literature. The final chapter includes specific teaching material for history classes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK