Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Politický vývoj na Slovensku po voľbách v roku 2010
Název práce v jazyce práce (slovenština): Politický vývoj na Slovensku po voľbách v roku 2010
Název práce v češtině: Politický vývoj na Slovensku po volbách v roce 2010
Název v anglickém jazyce: Political Development in Slovakia after the 2010 Elections
Klíčová slova: voľby|politické strany|stranícky systém|umiernený pluralizmus|polarizovaný pluralizmus|anstisystémové strany|protestné strany|populizmus
Klíčová slova anglicky: elections|political parties|party system|moderate pluralism|polarized pluralism|antisystem parties|protest parties|populism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.07.2015
Datum zadání: 19.07.2015
Datum a čas obhajoby: 01.02.2018 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jiří Koubek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práca sa venuje vývoju politickej scény na Slovensku po parlamentných voľbách v roku 2010. Práca opisuje mocenskú diskontinuitu, ktorú každé parlamentné voľby za obdobie šiestich rokov so sebou priniesli. Od výmeny vlády v roku 2010 cez dopad predčasných parlamentných volieb v roku 2012 až po posledné parlamentné voľby v roku 2016. Pozornosť je venovaná okrem samotných politických strán a voľbám na všetkých úrovniach aj spôsobom vlády, ich problémom a charakteristikám. Práca analyzuje krízu straníckej politiky na ktorú poukazujú regionálne, komunálne a prezidentské voľby, vznik nových strán na stredo-pravej politickej scéne, ktoré spôsobili ideovú a generačnú výmenu ako aj úspech extrémistických síl ako vo voľbách do VÚC, tak aj vo voľbách do NR SR v roku 2016. Diplomová práca rozoberá aj fenomén populizmu a oligarchickej demokracie, ktorých hlavným nositeľom je strana Smer-SD.
Seznam odborné literatury
Monografie BILČÍK, Vladimír. Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2011. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2012. ISBN 978-80-89645-01-5. BÚTORA, Martin a Zora BÚTOROVÁ. Slovenské voľby ´10: šanca na zmenu. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2011. ISBN 978-80-89345-29-8. CABADA, Ladislav a Michal KUBÁT. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-41-6. DUVERGER, Maurce: Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State. New York: Wiley, 1954. ISBN 978-0416683202. KOLLÁR, Miroslav, MESEŽNIKOV, Grigorij a Martin BÚTORA: Slovensko 2010: správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. ISBN 80-89345-32-8. NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 1997. ISBN: 80-85850-22-2. RADIČOVÁ, Iveta a Ľuba LESNÁ: Krajina hrubých čiar. Bratislava: Ikar, 2013. ISBN 978-80-551-3427-7. RYBAŘ, Marek. Politická participácia na Slovensku v kontexte parlamentných volieb 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3842-4. RYBÁŘ, Marek, Peter SPÁČ a Petr VODA. Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. ISBN 978-80-7325-359-2. SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. ISBN 80-7325-062-4. SPÁČ, Peter. Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku: volebné reformy a referendá po roku 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. ISBN 978-80-7325-238-0. SPÁČ, Peter. Tichý hlas voličov: preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. ISBN 978-80-7325-317-2. Odborné články BABOŠ, Pavol a Darina MALOVÁ. Prelietaví voliči: volebná volatilita v parlamentných voľbách medzi 2010 a 2012. European electoral studies, Vol. 8 (2013), No. 2, s. 138-142. BÚTORA, Martin: Banskobystrický budíček. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/7235/sk/publicistika/banskobystricky-budicek [cit. 22. apríl 2016]. GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga: Diagnóza napravo od stredu. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/6717/sk/publicistika/diagnoza-napravo-od-stredu [cit. 8. apríl 2016]. GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga a Grigorij MESEŽNIKOV: Komunálne voľby 2014 – účet pre politické strany. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/7581/sk/aktuality/ivo-komentuje-priebeh-a-vysledky-komunalnych-volieb [cit. 23. apríl 2016]. MESEŽNIKOV, Grigorij: Fico zvíťazil so založenými rukami. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/6744/sk/publicistika/fico-zvitazil-so-zalozenymi-rukami [cit. 7. apríl 2016]. MESEŽNIKOV, Grigorij: Komunálne voľby 2014: fakty a kontexty. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/7581/sk/aktuality/ivo-komentuje-priebeh-a-vysledky-komunalnych-volieb [cit. 23. apríl 2016]. MESEŽNIKOV, Grigorij: Parlamentné voľby na Slovensku 2010: výsledky a kontext. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/6127/sk/publicistika/parlamentne-volby-na-slovensku-2010-vysledky-a-kontext [cit. 8. apríl 2016]. MESEŽNIKOV, Grigorij: Slovenské voľby 2016: šok pre slovenskú demokraciu. Heinrich Böll Stiftung Praha [on-line]. Dostupné z http://cz.boell.org/cs/2016/03/22/slovenske-volby-2016-sok-pre-slovensku-demokraciu [cit. 30. apríl 2016]. MESEŽNIKOV, Grigorij: Stranícky systém po voľbách 2012 - zmeny a kontinuita. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/6748/sk/aktuality/grigorij-meseznikov-stranicky-system-po-volbach-2012-zmeny-a-kontinuita [cit. 7. apríl 2016]. MESEŽNIKOV, Grigorij: Xenofóbia na vzostupe. Inštitút pre verejné otázky [on-line]. Dostupné z http://www.ivo.sk/7234/sk/publicistika/xenofobia-na-vzostupe [cit. 22. apríl 2016]. MUDDE, Cas a Cristóbal Rovira KALTWASSER: Voices of the peoples: populism in Europe and Latin America Compared. Notre Dame: The Helen Kellogg Institute for International Studies, 2011, s. 5 NOCIAR, Tomáš: Right-Wing Extremism in Slovakia. Friedrich-Ebert-Stiftung [on-line]. Dostupné z http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09567.pdf [cit. 22. apríl 2016]. RADIČOVÁ, Iveta: Sloboda je krásna vec, ale „prachy si za ňu nekúpiš“. Bratislavský inštitút humanizmu [on-line]. Dostupné z http://www.bisla.sk/sk/wp-content/uploads/2014/03/Radicova_1989_BIH-BISLA.pdf [cit. 14. apríl 2016]. WEYLAND, Kurt: Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: how much affinity? Third World Quarterly, Vol. 24 (2003), No. 6, s. 1097.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK