Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
RAKO, Jano Koehler a křížová cesta na Svatém Hostýně
Název práce v češtině: RAKO, Jano Koehler a křížová cesta na Svatém Hostýně
Název v anglickém jazyce: RAKO, Jano Koehler and the way of the cross on Svatý Hostýn
Klíčová slova: křížová cesta, Svatý Hostýn, Jano Koehler, RAKO, Emil Sommerschuh, mozaika, keramika, katolická moderna
Klíčová slova anglicky: way of the cross, Svatý Hostýn, Jano Koehler, RAKO, Emil Sommerschuh, mosaic, ceramic, catholic modern art
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2017
Datum zadání: 05.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2017
Datum a čas obhajoby: 16.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2019
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Dosavadní literatura a bádání
3. Historie značky RAKO a ředitel Emil Somerschuh
4. Muzívní umění a jeho historie v kostce
5. RAKO a realizace v řezané mozaice předcházející sv. Hostýnu
6. Umělec Jano Koehler
7. Křížová cesta na sv. Hostýně, Ikonografie a ikonologie jednotlivých zastavení
8. Restaurátorský zásah na I. zastavení
9. Závěrečné zhodnocení
10. Seznam použitých pramenů a literatury
11. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
BALEKA 1997 — Jan BALEKA: Výtvarné umění – výkladový slovník. Praha 1997
BARBOŘÍK 1990 — Josef BARBOŘÍK Hostýn národní a umělecký. In: Zpravodaj Bystřice pod Hostýnem. 1990, č. 3, s. 25-26
BARBOŘÍK 1990 — Josef BARBOŘÍK: Hostýn národní a umělecký. In: Zpravodaj Bystřice pod Hostýnem. 1990, č. 4, str. 24-25
BATŮŠEK 2010 — Stanislav BATŮŠEK (ed.): Korespondence Katolické moderny : dopisy Jana Köhlera a Karla Dostála-Lutinova z let 1902-1923. Rosice 2010
BEDNAŘÍK 2008 — Tomáš BEDNAŘÍK: Rakovnicko, Praha 2008
BLAŽÍČEK 1991 — Oldřich Jakub BLAŽÍČEK: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
BLAŽKOVÁ 2003 — Eva BLAŽKOVÁ: Poutní místo Hostýn. In: Týdeník Kroměřížška, 2, 2003, č. 51, str. 18
BLAŽKOVÁ/VOTRUBOVÁ 2005 — Kateřina BLAŽKOVÁ / Jana VOTRUBOVÁ: Historie a současnost podnikání na Rakovnicku, Kralovicku a Manětínsku. Žehušice 2005
BOŘUTOVÁ 1993 — Dana BOŘUTOVÁ 1993 — Dušan Samo Jurkovič: Osobnosť a dielo. Bratislava 1993
BOŘUTOVÁ 2009 — Dana BOŘUTOVÁ: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Bratislava 2009
BOŘUTOVÁ 2010 — Dana BOŘUTOVÁ: Architekt a jeho dům. Brno 2010
ČENKOVÁ — Marie ČENKOVÁ: Moravská poutní místa. In: Národopisná revue, 28, 1991, č. 2, s. 79-85
DUNBABIM 1999 — Katharine M. D. DUNBABIM: Mosaic of the Greek and Roman world. Cambridge 1999
DUNDĚRA 2006 — Jiří DUNDĚRA: 33 životů. Milotice 2006
FRIČOVÁ/KOTALÍK/VÁVRA — Yvonna FRIČOVÁ / Jiří Tomáš KOTALÍK / David VÁVRA: Drobné perly české architektury: veletucet typologických příkladu. Praha 2012
HANZLÍČEK 1942 — Ladislav HANZLÍČEK: Příspěvek k dějinám "RAKO" závodů v Rakovníku. Rakovník 1942
FISCHER 1971 — Ernst FISCHER: Mosaic, History and Technigue. London 1971
FILIP/MUSIL 2000 — Aleš FILIP / Roman MUSIL: Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896–1907). Brno 2000
FILIP/MUSIL 2007 — Aleš FILIP / Roman MUSIL: Neklidem k Bohu: náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870–1914. Praha 2007
KOZLOVÁ 2008 — Olga KOZLOVÁ: Obrazy z dějin Hostýna. Bystřice pod Hostýnem 2008
KOZLOVÁ 2011 — Olga KOZLOVÁ: Svatý Hostýn: Jurkovičova Křížová cesta. Bystřice pod Hostýnem 2011
KRACÍK–ŠTORKANOVÁ/HÁJEK 2014 — Magdalena KRACÍK ŠTORKANOVÁ / Tomáš HÁJEK: Muzívní umění: mozaika v českém výtvarném umění. Praha 2014
KUBEŠA 2010 — Petr KUBEŠA: Svatý Hostýn a jeho historický vývoj. In: Komponovaná kuturní krajina a možnost její obnovy a zachování. Přednáška z odborného semináře konaného v Olomouci ve dnech 22. až 23. dubna 2010. Olomouc 2010
MERGLOVÁ–PÁNKOVÁ 2015 — Lenka MERGLOVÁ–PÁNKOVÁ Umělecká keramika: historismus, secese, moderna: Keramická škola v Bechyni 1884-1948. Plzeň 2015
PANOVSKÝ 2013 — Erwin PANOVSKÝ: Význam ve výtvarném umění. Praha 2013
PAŘÍK/PAŘÍKOVÁ 2017 — Vojtěch PAŘÍK / Anežka PAŘÍKOVÁ: Keramická řezaná mozaika RAKO – znovuobjevení zaniklé technologie. In: Zprávy památkové péče, 77, 2017, 244-253
PAVELKA 1948 — Jaroslav PAVELKA: Hostýn. Praha 1942
ROYT/ŠEDINOVÁ 1998 — Jan ROYT / Hana ŠEDINOVÁ: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 1998
SEDMIDUBSKÝ 2008 — Jiří SEDMIDUBSKÝ: 125 let spolupráce s umělci a architekty. In: Sklář a keramik.
ŠLEFROVÁ 2008 — Jana ŠLEFROVÁ: Keramik speciální vydání ke 125. výročí značky RAKO. Plzeň 2008
VÍDENSKÝ 1913— František Borgiáš VÍDENSKÝ: Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech. Praha 1913
ŽÁKAVEC 1929 — František ŽÁKAVEC: Dílo Dušana Jurkoviče: kus dějin československé architektury. Praha 1929
Předběžná náplň práce
Předmětem bakalářské práce bude křížová cesta na Svatém Hostýně, vytvořená firmou RAKO podle návrhu Jano Koehlera. Autorka v samostatných kapitolách nejprve představí problematiku muzivního umění obecně, závody RAKO a jejich místo v české výtvarné kultuře a osobnost a dílo Jano Koehlera, aby se pak v jádrové kapitole věnovala technologické, formální a ikonografické analýze jednotlivých zastavení křížové cesty. Samostatně zpracuje také problematiku památkové ochrany a zkušenosti z dosavadních restaurátorských prací. Součástí práce bude obrazová příloha.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will focus on the way of the cross on Svatý Hostýn made by RAKO company and designed by Jano Koehler. The author will present a mosaic art in general, the RAKO company and its influence on Czech art culture and Jano Koehler’s personality and work. In the core part of thesis, the author will carry out with technological, formal and iconographic analysis of the individual stations of the way of the cross. Furthermore, the author will deal with the problematic of historical preservation and the previous experience with restoration works made up to now. An attachment of visuals will be a part of thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK