Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Peak shape distortions in capillary electrophoresis
Název práce v češtině: Deformace píků v kapilární elektroforéze
Název v anglickém jazyce: Peak shape distortions in capillary electrophoresis
Klíčová slova: kapilární elektroforéza, deformace píků, elektromigrační disperze, Taylorova disperzní analýza, komigrace píků
Klíčová slova anglicky: capillary electrophoresis, peak shape distortion, electromigration dispersion, Taylor dispersion analysis, peak comigration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2017
Datum zadání: 06.02.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Studium dvou jevů, které způsobují deformaci tvaru píku v kapilární elektroforéze:
1) Taylorova disperze při použití tlaku pro urychlení experimentu,
2) Deformace tvaru trojúhelníkových píků způsobená tím, že nedojde k jejich separaci na základní linii a obě dvě zóny se vzájemně ovlivňují.
Cílem práce je Cílem práce je vyjít z matematického popisu Taylorovy disperze v elektroforéze a popsat její vliv na rozptyl píku a dále na rozlišení dvou separovaných píků. Předpokládané chování bude následně potřeba experimentálně ověřit.. Na základě výsledků se vyjádřit k tomu, jak moc může použití tlaku v běžném experimentu ovlivnit výsledné rozlišení a samotný tvar píku, což je důležité pro výpočet migračních časů.
U komigrace dvou elektroforetických zón se bude vycházet z již existující matematické teorie, nově odvozené v naší výzkumné skupině, kterou je potřeba experimentálně ověřit a výsledky porovnat se simulacemi.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Description of two phenomena that cause peak shape distortion in capillary electrophoresis:
1) Taylor dispersion - when using pressure to speed up the experiment,
2) Triangular peak shape distortion caused by partial separation of the zones.
Goal of this work is to use mathematical description of Taylor dispersion in electrophoresis and describe its influence on peak dispersion and resolution of two peaks and to verify this behavior experimentally. Based on the results, we can decide how much the use of pressure in common experiment can affect the resulting resolution and the peak shape itself, which is important for calculation of the migration times.
Two electrophoretic zones comigration study is based on existing mathematical theory derived in our research group. We need to verify this theory experimentally and compare the results with simulations.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK