Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR
Název práce v češtině: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR
Název v anglickém jazyce: Analysis of Misconceptions with Regard of First Aid Topic among Teachers and General Population of Czech Republic
Klíčová slova: miskoncepce, první pomoc
Klíčová slova anglicky: misconception, first aid
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2017
Datum zadání: 12.11.2017
Konzultanti: Mgr. Kateřina Nodžáková
Předběžná náplň práce
Adekvátní poskytování první pomoci by měla být jedna ze základních dovedností, kterou si osvojí každý občan České republiky. Povinnost poskytnout první pomoc zároveň vyplývá z platných zákonů České republiky, podle kterých je každý občan povinen poskytnout první pomoc dle svého nejlepšího uvážení a dle svých schopností. Jedná se o dynamicky se rozvíjející oblast, jejímž trendem je neustálé zlepšování a zjednodušování postupů tak, aby byly co nejlépe aplikovatelné pro širokou veřejnost. Postupy by se měly řídit doporučeními Evropské resuscitační rady. Tato organizace vydává pravidelně každých 5 let tzv. Guidelines, kde jsou doporučené postupy popsány. Těmito postupy by se měla řídit jak odborná (lékaři, zdravotničtí záchranáři), tak i laická veřejnost, a zároveň by v souladu s nimi měla probíhat také výuka první pomoci ve všech organizacích, které se této problematice věnují.
I přes existenci doporučených postupů v populaci stále přetrvávají některé nesprávné postupy (tzv. miskoncepce). Často se jedná o zastaralé postupy, mýty nebo nepravdy, které mohou zásadním způsobem snížit schopnost postižené osoby na rekonvalescenci nebo ji dokonce ohrozit na životě (např. manuální vytahování zapadlého jazyka bezvědomím a jeho špendlení ke rtu apod.), avšak zároveň může dojít také k ohrožení zdraví zachránce (např. zalehávání osob v celotělových křečích).
Cílem této diplomové práce je podrobně prozkoumat mechanismy šíření miskoncepcí v běžné populaci se zaměřením na nejčastější zdroje těchto informací a jejich srovnání s mechanismy šíření v pedagogické veřejnosti. Dřívější výzkumy naznačují, že jsou v populaci nesprávné postupy stále silně zakořeněny a jsou dále šířeny např. zastaralými učebními texty nebo vyučujícími s nedostatečnou kvalifikací apod. Rozložení miskoncepcí je zkoumáno pomocí dotazníkového šetření. Formou kazuistik popisujících postupy první pomoci při základních život ohrožujících stavech a stavech vyžadujících ošetření. U každé kazuistiky respondenti rozhodují o správnosti tvrzení a uvádějí zdroje informací, které jsou v diplomové práci dále analyzovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK