Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ontogeneze episodické paměti u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Ontogeneze episodické paměti u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Ontogenesis of episodic memory in preschool children
Klíčová slova: paměť epizodického typu, ontogeneze, epizodická paměť, sémantická paměť, autobiografická paměť
Klíčová slova anglicky: episodic-like memory, ontogeny, episodic memory, semantic memory, autobiographic memory
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2017
Datum zadání: 06.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:03.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.07.2020
Oponenti: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. et Mgr. Iveta Hocko Fajnerová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Episodická paměť je tradičně charakterizována jako paměť pro události a osobní vzpomínky. Její zjednodušený model se nazývá paměť episodického typu. Tento model předpokládá zapamatování vzpomínky v kontextuálním rámci (co, kdy, kde). Diplomová práce se zabývá ontogenetickým vývojem paměti episodického typu a jejích složek (co, kde, kdy) u dětí předškolního a školního věku v závislosti na dalších typech dlouhodobé paměti (deklarativních i nedeklarativních).
Pomocí baterie paměťových testů bude zkoumáno, která složka paměti episodického typu se vyvíjí nejpozději a která nejdříve, a zda se paměť episodického typu mění v průběhu časné ontogeneze. Zaměříme se také na to, zda vývoj jednotlivých složek koreluje s jinými typy dlouhodobé paměti.

Paměť episodického typu
- Vzpomínky na události a osobní vzpomínky
- Hlavní komponenty: Co (objekt zájmu), Kde (prostor/místo, kde se děj odehrál) a Kdy (pořadí událostí)
- Neurální substrát: hipokampus, neokortex
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The episodic memory is a type of memory which enables us to remember events and personal memories. The simplified model, used in research, is called episodic-like memory. This model predicts remembering in a contextual frame (what, where, when). The diploma thesis is focused on the ontogenetical evolution of the Episodic-like memory and its parts (what, where, when) in preschool and school children.
Thanks to the set of memory tests, developmental changes in Episodic-like memory and its parts (w,w,w) will be investigated in correlation with other types of memory (declarative and nondeclarative).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK