Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Flexibilní dávkování inzulinu a dieta
Název práce v češtině: Flexibilní dávkování inzulinu a dieta
Název v anglickém jazyce: Flexible dosage of insulin and a diet
Klíčová slova: diabetes melitus, inzulinoterapie, sacharidy, dávkování inzulínu, diabetická dieta
Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus, insulin therapy, carbohydrates, insulin dosage, diabetic diet
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Tomáš Pelcl, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. BALABOILKIN, Mikhail. Diabetologie. Moskva, 2000. ISBN 5-225-04591-X
2. Global report on diabetes. Worldhealthorganization [online]. Switzerland, 2017 [cit. 2018- 04-25]. Dostupné z: http://www.who.int/diabetes/global-report/en/
3. Data o diabetu v ČR. Diabetická asociace ČR [online]. Česká republika, 2014 [cit. 2018- 04-26]. Dostupné z: http://www.diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/data-o-diabetu-v-cr/
4. JENÍČKOVÁ, Eliška. Flexibilní dávkování inzulinu a dieta. Praha, 2017. Bakalářská Práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Vedoucí práce MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
5. KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. 276-283 s. ISBN 978-80-247-45336.
6. ZLATOHLÁVEK, Lukáš a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016. Medicus. 143-192 s. ISBN 978-80-88129-03-5
7. NEUMANN, David. Flexibilní léčba diabetes mellitus 1.typu: postupy pro MDI a CSII. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4372-4.
8. ISKAKOVA, Daria. Modern method of treatment of children with type 1 diabetes mellitus [online].Karaganda,Kazakhstan, 2015 [cit.2018-04-25].Dostupnéz: https://www.scienceforum.ru/2015/pdf/16467.pdf. Diploma thesis. Karaganda State Medical University. Vedoucí práce Prof. B. T. Tukbekova
9. IDF/ISPAD 2011 Global Guideline for Diabetes in Childhood and Adolescence. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes [online]. Berlin, Germany, 2017 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: http://ispad.site-ym.com/?page=idfispad2011globalG
10. ŠKRHA, Jan. Diabetologie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-607-6
11. KAREN, Igor, et al. Diabetes mellitus: doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře [online] . 1. vydání. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2009. Dostupné také z <https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/DM.pdf >. ISBN 978-80-86998-30-5.
12. DOSTÁLOVÁ, Jana. Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro širokou veřejnost. Společnost pro výživu[online]. Praha, 1.1.2006 [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/zdrava-trinactka-strucna-vyzivova-doporuceni-pro-sirokou-verejnost/
13. PERUŠIČOVÁ, Jindra. Diabetes mellitus - onemocnění celého organismu. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-512-5.
14. RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění : diagnostické a léčebné postupy. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1671-8
15. PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ. Praktická diabetologie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. Jessenius. 12-343 s. ISBN 978-80-7345-244-5
16. JIRKOVSKÁ, Alexandra. Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes: manuál pro edukaci diabetiků. Praha: Mladá fronta, 2014. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3246-9
17. JIRKOVSKÁ, Alexandra, Terezie PELIKÁNOVÁ a Michal ANDĚL. Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem. DMEV [online]. 2015,15(4), 235-242 [cit. 2018-04- 26]. Dostupné z: http://www.diab.cz/dokumenty/standard_dietni_lecba.pdf
18. PERUŠIČOVÁ, Jindřiška. Diabetes mellitus 1. typu. Semily: Geum, 2008. ISBN ISBN: 978-80-86256-62-7.
19. PECOVÁ, Jana. Kompenzace diabetu mellitu – cíle terapie. Interní medicína pro praxi [online]. 2004, (5), 244-246 [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2004/05/04.pdf
20. HALUZÍK, Martin. Praktická léčba diabetu. Praha: Mladá fronta, 2009. Aeskulap. 71- 187 s. ISBN 978-80-204-2071-8
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá onemocněním diabetes melitus a možnosti zavední nového flexibilního režimu inzulinoterapie u osob léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis describes diabetes mellitus and the possibility of introducing a new flexible treatment of insulin therapy in people with intensive insulin regimen.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK