Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zajištění logopedické péče v mateřských školách v Kraji Vysočina
Název práce v češtině: Zajištění logopedické péče v mateřských školách v Kraji Vysočina
Název v anglickém jazyce: Provision of Speech Therapy in the Preschool Facilities of Vysočina Region
Klíčová slova: Logopedická prevence; logopedický asistent; kurz logopedické prevence; narušení komunikační schopnosti, předškolní věk; mateřská škola.
Klíčová slova anglicky: Logopedics prevention, logopedics assistant, logopedics prevention course, disruption of communication skills, preschool age, kindergarten.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Komorná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2017
Datum zadání: 04.10.2017
Datum a čas obhajoby: 22.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě studia relevantních zdrojů studentka v teoretické části vymezí základní pojmy související s tématem bakalářské práce a popíše systém logopedické intervence v ČR. Zaměří se zejména na poskytování a metody logopedické prevence realizované v předškolních zařízeních. Na část teoretickou bude navazovat část výzkumná, v níž se zaměří na to, jakým způsobem je zajišťována logopedická prevence ve vybraných předškolních zařízeních Kraje Vysočina. Výzkumnými metodami bude dotazníkové šetření a analýza dokumentů.
Seznam odborné literatury
BENDOVÁ, Petra. Logopedická prevence: metodicko-didaktický materiál. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 179 stran. ISBN 978-80-7435-421-2.
BENDOVÁ, Petra. Logopedická prevence v MŠ. První vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 99 stran. ISBN 978-80-7435-491-5.
BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0.
KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie : narušení komunikační schopnosti : logopedická prevence : logopedická intervence v ČR : příklady z praxe. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2006. 224 s. ISBN 80-247-1110-9.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Budu správně mluvit : chodíme na logopedii. Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3687-7.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Průvodce vývojem dětské řeči: logopedická prevence. 5., přeprac. vyd. Praha: Galén, ©2009. 228 s. ISBN 978-80-7262-598-7.
LIPNICKÁ, Milena. Logopedická prevence v mateřské škole. Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 73 s. ISBN 978-80-262-0381-0.
MLČÁKOVÁ, Renata a VITÁSKOVÁ, Kateřina. Základy logopedie a organizace logopedické péče. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 135 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3722-4.
ZEZULKOVÁ, Eva. Logopedická prevence v předškolním věku. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 68 s. ISBN 978-80-7368-562-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK