Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obavy váhového přírůstku jako faktor ovlivňující odvykání kouření a jejich řešení.
Název práce v češtině: Obavy váhového přírůstku jako faktor ovlivňující odvykání kouření a jejich řešení.
Název v anglickém jazyce: Concerns of weight gain as a factor affecting smoking cessation and their solution.
Klíčová slova: kouření, váhový přírůstek, výživa, závislost na tabáku.
Klíčová slova anglicky: smoking, weight gain, nutrition, tobacco addiction
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Biffová, M. (2009). Výživa a civilizační choroby. In Příloha: Pacientské listy, č. 5, s. 26-27.
Bush, T.; Lovejoy, J. C.; Deprey, M.; Carpenter, K. M. (2016). The effect of tobacco cessation on weight gain, obesity, and diabetes risk. In Obesity. Vol. 24, Iss. 9, pp. 1834–1841.
Cavallo, D. A.; Smith, A. E.; Schepis, T. S. et al. (2010). Smoking Expectancies, Weight Concerns, and Dietary Behaviors in Adolescence. In Pediatrics, Vol. 126, Iss. 1, pp. 66–82.
Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing a.s., 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

Čablová, L. (2011). Kouření a výživa. [online][cit. 08-09-2017] Dostupný z http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/3216/Koureni-a-vyziva.
Češková, E. (2009). Vliv léčby antidepresivy na hmotnost. In Psychiat. pro Praxi, roč. 10, č. 4, s. 180–183.
Google.com [online][cit. 06-09-2017] Dostupný zhttps://www.google.cz/.
Housová, J.; Svačina, Š. (2007). Farmakoterapie u obezity. In Obesity News, č. 10, s. 2.
Chiolero, A.; Faeh, D.; Paccaud, F.; Cornuz, J. (2008). Consequences of smoking for body weight, body fat distribution, and insulin resistence. In Am J Clin Nutr April. vol. 87 no. 4, pp. 801-809.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo poznání skutečnosti vlivu diety při odvykání kouření u klientů pražských lékáren, kteří se identifikují jako kuřáci. Tento výzkum zjišťoval konkrétní zkušenosti současných kuřáků se změnou hmotnosti při zanechání kouření. Dílčím cílem pak bylo identifikovat, jestli případné zvýšení hmotnosti souvisí u klientů lékárny se změnou stravovacích návyků. Dalším dílčím cílem bylo zjištění možnosti lékáren v poradenství klientům při odvykání kouření i kontroly hmotnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this work was recognition of actual influence of diet during the smoking cessation on Prague pharmacies´clients, who identify themselves as smokers. This research surveyed specific experiences with weight change of actual smokers, during the smoking cessation. The partial purpose of this work was to identify, if the eventual weight gain is related with changing of eating habits of pharmacy´s clients. Another partial purpose was recognition of pharmacy´s opportunities in counseling to clients related to the smoking cessation and the weight control.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK