Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Volba generálního ředitele České televize v roce 2017 jako zpravodajské téma
Název práce v češtině: Volba generálního ředitele České televize v roce 2017 jako zpravodajské téma
Název v anglickém jazyce: The election of the Director General of Czech Television in 2017 as a news topic
Klíčová slova: Česká televize, nastolování témat, veřejná služba, média, mediální agenda, Rada České televize
Klíčová slova anglicky: Czech Television, agenda-setting, public service, media, media agenda, Council of the Czech Television
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2017
Datum zadání: 31.07.2017
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. 1.
vyd. Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2.
Kniha se podrobně věnuje vývoji poznání jednoho ze základních konceptů - tématu nastolování agendy.
Nastolování agendy je zde rozebráno od počátku – jak probíhá, proč k tomu dochází až po to, k jakým
důsledkům to vede, což mi pomůže při ukotvení termínu v praktické části diplomové práce. Cílem knihy
je představit základní myšlenky o roli masových médií při utváření názorů veřejnosti. ¨
2. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.
Kniha uvádí základní teorie, které se vztahují k popisu produkce zpráv, s faktory, které se na
transformování událostí do zpráv podílejí, i teoretické koncepty popisující vliv zpravodajského žánru na
společnost. Podrobně se věnuje také zpravodajským hodnotám (news values), gatekeepingu a tématu
agenda setting (nastolování agendy).
3. MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Přeložil Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, přeložil
Roman HÁJEK, přeložil Marta CHROMÁ. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum,
2016. ISBN 978-80-246-3093-9.
Kniha Žurnalistika a společnost představuje přehlednou syntézu základních pohledů na charakter a
poslání žurnalistiky a nabízí teoretické základy pro její zkoumání a reflexi. Je zde věnován prostor
objektivitě a projevům v novinářské práci či očekáváním demokratické společnosti vůči žurnalistice.
4. TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.
ISBN 978-80-7367-683-4.
Publikace vymezuje termíny a koncepty užívané při výzkumu médií, které jsou rozebírány na
praktických příkladech. Pro moji práci budou užitečné kapitoly zabývající se obsahovou analýzou a
tématem účinku médií, tedy nastolováním agendy.
5. ŠKODOVÁ, Markéta, NEČAS, Vlastimil, et al. Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza
tematizace veřejné sféry. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.
Kniha přináší hlavně empirická zjištění projektu zkoumání veřejné a mediální agendy. Pro moji práci
bude využita zejména první a druhá kapitola. První kapitola představuje stručný úvod do teorie
konceptu agenda-setting a jejího zasazení do kontextu studia účinků masových médií. Druhá kapitola
knihy je věnována mediální agendě a taktéž základu celého konceptu: testování vzájemného vztahu
agendy mediální a veřejné.
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce bude téma volby generálního ředitele České televize (2017) ve
zpravodajských obsazích. Bude zmapován samotný průběh volby a její mediální pokrytí, zároveň skrze
jednotlivé výstupy v tištěných a internetových médiích budou definována témata, která tato volba
nastolila/vygenerovala. Nabízí se zde např. otázka, z jakého důvodu volba generálního ředitele České
televize budí tak velký mediální zájem v porovnání s volbami generálních ředitelů Českého rozhlasu
nebo České tiskové kanceláře.
Praktická část bude metodou obsahové analýzy zpracovávat vybrané zpravodajské výstupy v podstatě
ve třech rovinách: 1. Jak referují o samotné volbě jako události, 2. Jaká je/jak se formuje představa o
roli a naplňování televize veřejné služby (např. z projevů jednotlivých kandidátů), 3. Jaká další
obecnější témata tato volba nastolila.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the thesis will be the the election of the General Director of Czech Television (2017) in
news. It will mapped the course of the election and its media coverage, at the same time, through
an individual outputs in print and internet media will be defined by the themes that this choice
set / generated. The question arises, for example, why the election of the General Director of Czech
television attracts so much media interest in comparison with the elections of the directors of Czech Radio
or Czech News Agency.
The practical part will use the method of content analysis to process selected news outputs basically
on three levels: 1. How they refer to the actual choice as an event, 2. What is / how the idea of
role and fulfillment of public service television (eg. from speeches of individual candidates), 3. What other
more general themes have been raised by this choice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK