Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inzerce ve vybraných týdenících v době hospodářské krize v letech 2007-2011
Název práce v češtině: Inzerce ve vybraných týdenících v době hospodářské krize v letech 2007-2011
Název v anglickém jazyce: Advertising within weekly publications in times of the economic crisis 2007-2011
Klíčová slova: Finanční krize, inzerce, tisk, Respekt, Reflex, Týden, obsahová analýza, Česká republika, vliv
Klíčová slova anglicky: Financial crisis, advertisement, press, Respekt, Reflex, Týden, media content analysis, Czech Republic, impact
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2017
Datum zadání: 18.07.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: Mgr. Ing. Jan Zápotocký, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BÉREŠ, Marián. Jak manipulovat s lidmi a nenechat se sám zmanipulovat. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1840-5.
BOLOTOV, Ilya, ČAJKA, Radek a GAJDUŠKOVÁ, Kateřina. Economic development of the EU new member states: the impact of the crisis and the role of the single European Currency. Vyd. 1. Prague: Oeconomica, 2013. 262 s. ISBN 978-80-245-1994-4.
CZESANÝ, Slavoj. Hospodářský cyklus: teorie, monitorování, analýza, prognóza. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-576-1.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8.
FOSTER, John Bellamy a MAGDOFF, Fred. Velká finanční krize: příčiny a následky. Vyd. 1. Všeň: Grimmus, 2009. ISBN 978-80-902831-1-4.
KUKLÍK, Vladimír. Proměny obsahu týdeníku Reflex pod vedením jednotlivých šéfredaktorů. Praha, 2014. 108 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií.
RUSHKOFF, Douglas. Manipulativní nátlak: (proč tak snadno uposlechneme druhé?). Hradec Králové: Konfrontace, 2002. ISBN 80-86088-07-3.
SAMŠUKOVÁ, Jana. Vývoj reklamy v deníku Mladá fronta DNES v letech 2012 – 2016. Praha, 2017. 98 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8.
SISSORS, Jack Zanville, BARON, Roger B., ed. Advertising media planning. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-00-717-0312-3.
SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing a reklama: učební text. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2003. ISBN 80-7318-140-1.
TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 293 s. ISBN 978-807-3676-834.
VLČKOVÁ, Marie. Dopady světové finanční krize na ČR a vybrané země EU. Diplomová práce (Ing.). Praha: FMV VŠE, 2010. Vedoucí diplomové práce Ing. Josef Abrhám Ph.D.
Předběžná náplň práce
Předkládaná bakalářská práce Inzerce ve vybraných týdenících v době hospodářské krize v letech 2007–2011 zkoumá metodou kvantitativní obsahové analýzy médií četnost inzerce reklam všech ekonomických subjektů, které v týdenících Respekt, Reflex a Týden inzerovaly. Časové rozmezí bylo stanoveno na červen 2007 až červen 2011. Cílem této práce je zjistit chování těchto subjektů před krizí, v jejím raném počátku až do její přibližné poloviny. Teoretická část práce přináší vysvětlení příčin finanční krize, vysvětluje vztah mezi inzercí a médii, popisuje vývoj vybraných periodik a seznamuje čtenáře s metodou výzkumu. Empirická část předkládá a ilustruje výzkumem získaná data, ze kterých jsou pak vyvozeny závěry. Vyhodnocením výzkumu bylo docíleno jasných závěrů, které dokazují vliv finanční krize na ekonomické subjekty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis Advertising within weekly publications in times of the economic crisis 2007–2011 uses quantitative content method to figure out frequency of advertisement placed by economic subjects in weekly magazines Respekt, Reflex and Týden. Time range was set from June 2007 to June 2011. The goal of this thesis is to ascertain behavior of these economic subjects before the crisis, in it’s early period until the half of it. Theoretical part brings the explanation of the cause of the financial crisis, explains relations between advertisement and media, describes the evolution of chosen periodicals and introduces readers to used research method.
Empirical part presents and illustrates obtained data which leads to conclusions. The appraisal of the study helped to make clear conclusions that proves the impact of financial crisis on economical subjects.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK