Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe ČSSD a hnutí ANO v médiích před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017
Název práce v češtině: Reflexe ČSSD a hnutí ANO v médiích před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017
Název v anglickém jazyce: Reflection of ČSSD and ANO movement in the media before the election to the Chamber of Deputies in October 2017
Klíčová slova: ANO, Andrej Babiš, ČSSD, objektivita, Bohuslav Sobotka, volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, vyváženost
Klíčová slova anglicky: ANO, Andrej Babiš, ČSSD, objectivity, Bohuslav Sobotka, election to the Chamber of Deputies in October 2017, impartiality
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2017
Datum zadání: 18.07.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: Mgr. Kristýna Vysloužilová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8.

JIRÁK, Jan a Blanka ŘÍCHOVÁ. Politická komunikace a média. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0182-6.

KÖPPLOVÁ, Barbara a Jan JIRÁK. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.

MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8..

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

SCHULZ, Winfried, Helmut SCHERER, Lutz HAGEN, Irena REIFOVÁ a Jakub KONČELÍK. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2, přepracované vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8.

VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky: Historie a současnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-718-3.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je analyzovat mediální obsahy týkající se ČSSD a hnutí ANO v době před volbami do Poslanecké sněmovny. ČSSD a hnutí ANO byly vybrány, protože patří dle dubnového (2017) průzkumu agentury STEM mezi dva hlavní favority voleb.
V teoretické části popíšu politický systém České republiky, historii a program obou politických stran a rovněž výsledky voleb do Poslanecké sněmovny z roku 2013. Dále se budu věnovat vztahu médií a politiky, jak o něm pojednávají různé mediální teorie.
V samotné analýze se zaměřím na to, kolik prostoru bylo oběma stranám věnováno a zdali se o nich referovalo pozitivně, negativně nebo neutrálně. Rovněž se zaměřím na aspekty týkající se těchto stran, které byly nejvíce zdůrazňovány.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, vybraných sedm periodik bude zkoumáno v období čtyř měsíců před volbami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to analyse the media content related to ČSSD and the ANO movement prior to the election to the Chamber of Deputies. According to a survey carried out in April 2017 by the agency STEM, ČSSD and the ANO movement are leading the opinion polls.
In the theoretical part, the political system of the Czech Republic, the history and the election program of both political parties and the results of the previous election to the Chamber of Deputies in 2013 will be described. Further, the relation between the media and the politics will be reflected according to various media theories.
In the analysis, the focus will be on how much space is given to both entities and if the articles reflecting them are positive, negative or neutral. I will also focus on the most emphasised aspects concerning these entities.
The election to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic will be held on the 20th and 21st October. Seven Czech periodicals chosen for the analysis will be examined during four months prior to the election.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK