Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická analýza práva v oblasti insolvence
Název práce v češtině: Ekonomická analýza práva v oblasti insolvence
Název v anglickém jazyce: Law & Economics as applied on the area of insolvency
Klíčová slova: Insolvence, ekonomická analýza práva, kolektivní uspokojení věřitelů, postavení společníka v reorganizaci, smlouvy o vzájemném plnění
Klíčová slova anglicky: Insolvency, Law & Economics, collective recovery of debts, shareholder’s position during reorganization, executory contracts
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2017
Datum zadání: 19.06.2017
Datum a čas obhajoby: 20.09.2017 09:15
Místo konání obhajoby: PF UK míst. 340
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2017
Oponenti: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Insolvenční právo je jednou z oblastí nejvíce ovlivňující ekonomické vztahy mezi subjekty. Jeho tvorba, interpretace a uplatňování je zásadní jak z pohledu ex ante, tak ex post, neboť jednak dopředu ovlivňuje chování subjektů a následně upravuje právní postavení některých věřitelů, stakeholderů a dlužníka. Vytváření interpretací, které vedou k právní nejistotě a k ekonomicky intuitivně nespravedlivým následkům negativně ovlivňuje motivace subjektů vstupovat do transakcí. Proto by tvorba, výklad a aplikace insolvenčního práva měly ctít princip co nejmenších a nejnutnějších zásahů, které vedou k naplnění účelu insolvenčního práva. Ke všem třem procesům je s ohledem na dominantní ekonomický rozměr insolvence používat ekonomické analýzy coby nástroje poznání působení insolvenčního práva a jeho korigování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Insolvency law is one of the fields of law that most influence economic relationships. Its creation, interpretation and application is crucial both in ex ante and ex post paradigms, in that it influences the future behavior of legal entities and determines the rights and obligations of creditors, stakeholders and the debtor. Bringing about interpretations which lead to legal uncertainty and to perceived economic injustice influences the tendency to enter into transactions negatively. Therefore, the creation, interpretation and application of insolvency law should follow the principle of the least and necessary ingressions and always serve to fulfill its purpose. All three processes should be – given the prevailing economic dimension of insolvency – complemented by economic analysis as a tool to discover the true effects of insolvency law and to correct the same.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK