Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dominance různých skupin živočichů v terestrických ekosystémech
Název práce v češtině: Dominance různých skupin živočichů v terestrických ekosystémech
Název v anglickém jazyce: Dominance of different groups of animals in terrestrial ecosystems
Klíčová slova: početnost, biomasa, dominance, ekosystém
Klíčová slova anglicky: abundance, biomass, dominance, ecosystem
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2018
Datum zadání: 20.02.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shromáždit publikovaná data o množství (početnosti a biomase) základních skupin živočichů v hlavních biomech na povrchu Země a zhodnotit jejich relativní dominanci. Práce by měla ověřit, do jaké míry platí tradované představy o převaze hmyzu (respektive dílčích skupin hmyzu jako jsou mravenci nebo termiti) v terestrických ekosystémech a ukázat, jak důležití jsou v ekosystémech bezobratlí oproti obratlovčí megafauně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to collect published data on the quantity (abundance and biomass) of basic groups of animals in the main biomas on the surface of the Earth and to evaluate their relative dominance. The work should investigate if the imaginations about importance of insects (or sub-groups of insects such as ants or termites) are right and how they apply to terrestrial ecosystems and to show how important they are in invertebrate ecosystems as compared to vertebrate megafauna.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK