Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Markýz La Fayette a jeho vliv na americkou válku za nezávislost a Velkou francouzskou revoluci
Název práce v češtině: Markýz La Fayette a jeho vliv na americkou válku za nezávislost a Velkou francouzskou revoluci
Název v anglickém jazyce: Marquis de La Fayette and His Impact on the American Independence War and the French Revolution
Klíčová slova: Marquis de Lafayette, Francie, válka amerických osad za nezávislost, Velká francouzská revoluce, Velká Británie
Klíčová slova anglicky: Marquis de Lafayette, France, American Independence War, French Revolution, Great Britain
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2017
Datum zadání: 12.05.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V první fázi práce na bakalářce se autorka zaměří na pečlivou heuristiku - studium vydaných pramenů a odborné literatury ke svému tématu, ve druhé fázi potom na analýzu životních osudů protagonisty své práce. Opomenout nebude moci ani studium dějin a reálií ve Francii v předvečer Velké revoluce a v zámoří, tedy míst, kde markýz La Fayette působil. Výsledkem by měla být pečlivá analýza výsledků jeho aktivit v době války amerických osad za nezávislost a v době Velké francouzské revoluce.
Seznam odborné literatury
Seznam vybrané odborné literatury

BOIS, Jean-Pierre. La Fayette. 1. vydání. Paříž: Perrin, 2015

CLOQUES, M. Jules. Recollections of the private life of General La Fayette. Reprint. orig. vydání v Londýn: G. Woodfall, Angel Court. 1835

CRESSWELL, Nicholas. Přežít revoluci: cestovní deník Nicholase Cresswella 1774-1777. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2015

FERRO, Marc. Dějiny Francie. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2006

FURRET, François. Francouzská revoluce: Od Turgota k Napoleonovi: 1770-1814. (1. sv.) 1. vyd. Praha: Argo, 2004

HEIDEKING, Jürgen – MAUCH, Christof. Dějiny USA. Praha: Grada Publishing, 2012

KRAMER, Lloyd. Lafayette in Two Worlds: public cultures and personal identities in an age of revolutions. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1996

LA FAYETTE, Marie Joseph P. Y. R. Gilbert du Motier. Memoirs, Correspondence and Maniscripts of General La Fayette. Reprint. Leipzig: Forgotten Books, 2012

MAUROIS, André. Dějiny Francie. Praha: Lidové noviny, 1994

TINDALL, George Brown – SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000
Předběžná náplň práce
V první kapitole bakalářské práce se autorka ve stručnosti zaměří na La Fayettův život před válkou amerických osad za nezávislost a před Velkou francouzskou revolucí; kromě toho v ní bude analyzovat politické a filozofické názory a ideály, které si markýz vytvořil během svých studií a které jej posléze přivedly k rozhodnutí vydat se do Nového světa. Ve druhé kapitole bude autorka analyzovat markýzovu vojenskopolitickou dráhu ve službách George Washingtona a jeho podíl na vítězství americké strany. V závěrečné kapitole se bude zabývat La Layettovým působením ve Francii v době Velké revoluce a důvody, kvůli nimž později odešel do exilu. V závěru shrne markýzovy největší a nejvýznamnější politicko-vojenské "zásluhy".
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the first chapter of this bachelor thesis the author - in short - focuses on the La Fayette´s life before the American Independence War and before the French Revolution; moreover she will analyze his political and philosophical attitudes and ideals formed during his studies, i.e. opinions, which - in the end - brought him to the New World. In the second chapter the author will analyze the marquis´ military career in George Washington´s armed forces and his participation on the American victory. The third chapter will be the analysis of La Layette´s activities in France in the times of the Frech Revolution and of the causes of his exile. The last part of the thesis will be the encapsulation of marquis activites and his greatest polical and millitary successes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK