Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profil ergoterapie u klientů se získaným poškozením mozku v neziskovém sektoru rehabilitace. Podtitul: Analýza faktorů ovlivňujících výsledky terapie
Název práce v češtině: Profil ergoterapie u klientů se získaným poškozením mozku v neziskovém sektoru rehabilitace. Podtitul: Analýza faktorů ovlivňujících výsledky terapie
Název v anglickém jazyce: Profile of Occupational Therapy of Clients with Acquired Brain Injuries in the non Profit Sector of Rehabilitation. Subtitle: Analysis of Factors Influencing the Results of Therapy
Klíčová slova: ergoterapie, získané poškození mozku, neziskové organizace, výsledky rehabilitace
Klíčová slova anglicky: occupational therapy, acquired brain injury , non-profit organisation, rehabilitation results  
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Karla Kotková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2017
Datum zadání: 10.04.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. Anna Kuželková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o onemocněních patřících pod pojem získané poškození mozku a jejich klinické důsledky. Dále je popsán systém rehabilitace této cílové skupiny a postavení nestátních neziskových organizací v tomto systému. Práce poskytuje přehled možností ergoterapeutické intervence ve čtvrté a páté fázi rehabilitace.
Praktická část je pilotní studie, kde je hlavní výzkumná otázka: ,,Jaké faktory ovlivňují úspěšnost ergoterapie v neziskové organizaci u klientů po poškození mozku?“ Cílem je tedy najít faktory, které by mohly ovlivňovat úspěšnost rehabilitační intervence v konkrétní organizaci. Použitá metoda je zkoumání dokumentů. Dalším cílem praktické části je zmapovat situaci poskytování rehabilitace v neziskových organizacích v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes the knowledge regarding diseases belonging to the concept of acquired brain injuries and their clinical consequences. In addition, the system of rehabilitation of this target group and the status of non-governmental non-profit organizations in this system are described. The thesis provides an overview of the possibilities of occupational therapy intervention in the fourth and fifth phases of rehabilitation.
The practical part of the thesis is a pilot study focusing on the following research question: "Which factors affect the success of occupational therapy in clients after brain injury?". The aim is to find factors that could influence the success of rehabilitation interventions in a particular organization. The examination of documents is the used method. Another aim of the practical part is to map out the situation of providing rehabilitation in non-profit organization in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK