Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Etické kodexy ve světle současné tlumočnické praxe
Název práce v češtině: Etické kodexy ve světle současné tlumočnické praxe
Název v anglickém jazyce: Codes of Ethics in the Ligth of Current Interpreting Practice
Klíčová slova: Tlumočení|etika|profesní deontologie|etický kodex|profesní tlumočnické organizace|etické zásady|etické dilema|mlčenlivost|nestrannost|neutralita|kompetence|profesní rozvoj
Klíčová slova anglicky: Interpreting|ethics|professional deontology|code of ethics|professional interpreters organizations|ethical principles|ethical dilemma|confidentiality|impartiality|neutrality|competences|professional development
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2017
Datum zadání: 06.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2017
Datum a čas obhajoby: 28.01.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:27.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Rejšková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod: definovat pojem etika z hlediska filozofie a nastínit základní etické pojmy (etika vs. etiketa, etika a morálka, osobní etika vs. profesní etika).
2. Teoretická část: podat přehled dosavadního translatologického výzkumu v oblasti tlumočnické etiky. Zaměřit se na rozdíly v oblasti profesní etiky mezi překladatelskou a tlumočnickou činností. Představit historii tlumočnických etických kodexů a srovnat současné etické kodexy vybraných tlumočnických organizací a institucí v ČR (JTP, KST ČR, ASKOT, Česká komora tlumočníků znakového jazyka) a v zahraničí (AIIC, FIT, EULITA, SCIC, AUSIT, RID, International Association of Professional Translators and Interpreters, , Association française des interprètes et traducteurs en langue des signes, International Medical Interpreters Association atd.). Identifikovat základní principy společné většině tlumočnických kodexů, včetně práv a povinností tlumočníků a možných sankcí za porušování těchto zásad. Zaměřit se na specifika zásad v různých tlumočnických kontextech soudního a komunitního tlumočení.
3. Empirická části práce: provést výzkum, jehož cílem bude zmapovat znalost a aplikaci etických kodexů mezi studenty tlumočnictví a tlumočníky-profesionály. Metodou získání dat bude introspektivní anonymní dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého budou zkoumány postoje respondentů k vybraným otázkám tlumočnické etiky a etickým kodexům a na základě modelových situací z praxe potom také jednání (a důvody toho jednání) v konkrétních eticky problematických kontextech.
Seznam odborné literatury
BAKER, Mona; MAIER, Carol, 2011. Ethics in interpreter & translator training: critical perspectives. The Interpreter and Translator Trainer, roč. 5, č. 1.
BANCROFT, Marjory A.; GARCÍA-BEYAERR, Sofía; ALLEN, Katharine; CARRIERO-CONTRERAS, Giovanna; SOCARRÁS-ESTRADA, Denis, 2015. Ethics and standards for the community interpreter. Studying Dialogue Interpreting An international training tool. Dostupné:http://files.ctctcdn.com/24cd3f3d001/ab139dca-985c-4341-ba3e-157edff75310.pdf
BANCROFT, Marjory A., 2005. The Interpreter's World Tour (an environmental scan of standards of practice for interpreters). Dostupné zhttp://www.ncihc.org/assets/documents/publications/NCIHC%20Environmental%20Scan.pdf
BITRA, 2015. BIBLIOGRAPHY OF INTERPRETING AND TRANSLATION. Dostupné zhttps://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
CARTWRIGHT, Brenda (2009). Encounters with Reality: 1,001 Interpreter Scenarios. 2nd edition. RID Press.
FLOROS, Georgios, 2011. ‘Ethics-less’ Theories and ‘Ethical’ Practices. The Interpreter and Translator Trainer, roč. 5, č. 1, s. 65–92
HALE, Sandra, 2004. The Discourse of Court Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
HALE, Sandra, 2007. Community Interpreting. London: Palgrave Macmillan.
CHESTERMAN, Andrew, 2001. Proposal for a Hieronymic Oath. In: Pym, Anthony, ed., The Translator. Special Issue. The Return to Ethics. St. Jerome Pub., roč. 7, č. 2, s. 139–154.
INGHILLERI, Moira; MAIER, Carol, 2009. Ethics. In: Baker, Mona; Saldanha, Gabriela, eds., Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge, 2. vydání, s. 100–104
JONES, Roderick, 2016. Professional ethics in interpreter training.Dostupné z:http://www.emcinterpreting.org/?q=system/files/RoderickJones-ProfessionalEthics.pdf
KALINA, Sylvia, 2015. Ethical challenges in different interpreting settings. MonTI Special Issue 2 (2015: 63-86). Dostupné z:https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWqMq_5ozSAhULEiwKHbODDuAQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-revistes.uji.es%2Findex.php%2Fmonti%2Farticle%2Fdownload%2F1966%2F1651&usg=AFQjCNEUGtMa021JKrN5mI9Sn7ulmm88nQ&sig2=bzWb5fy2PsKvyh07jtqfWg
KUBIŠTOVÁ, Jitka, 2010. Etický kodex ve světle současného komunitního tlumočení pro neslyšící v českém prostředí. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Naďa Hynková Dingová. Dostupné z:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/85426/
KULIHOVÁ, Alica, 2013. Osvojovanie si princípov etiky prekladu a tlmočenia v procese výučby jazyka. Opera Slavica, roč. 12, č. 4, s. 252–260.
PÖCHHACKER, Franz, Nadja GRBIĆ, Peter MEAD a Robin SETTON, 2015. Routledge encyclopedia of interpreting studies. Routledge: Oxon.
PÖLLABAUER, S. 2004. Interpreting in Asylum Hearings. Issues of Role, Responsibility and Power. Interpreting, 6/2, s. 143-180
PYM, Anthony (ed.), 2001. The return to ethics: special issue. The Translator. Special issue. Manchester: St. Jerome Pub., roč. 7, č. 2, s. 130–321.
RÁDY, Andrej, 2004. Etické otázky práce tlumočníka. In: Rády, Andrej, ed., Jazyky kanididátskych krajín EÚ. Praha: PhDr. Andrej Rády, s. 72–78.
RICHTEROVÁ, Hana, 2015. Strategie ochrany tváře tlumočníka [online]. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Diplomová práce. Vedoucí práce Ivana Čeňková. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/158990.
SOLOW, N. S, 1981. Sign language interpreting: a basic resource book. Silver Spring: NAD.
ŠVEŘEPOVÁ, Andrea, 2015. Etika překladatelské činnosti. [online]. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Diplomová práce. Vedoucí práce Tomáš Svoboda. Dostupné z:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165494/23377979/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22etika+p%5Cu0159ekladatelsk%5Cu00e9+%5Cu010dinnosti%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs.
TATE, Granville; TURNER, Graham H, 1997. The Code and the Culture: Sign Language Interpreting – In Search of the New Breed’s Ethics. Deaf Worlds 13: 3.
VILÍMEK, Vítězslav, 2008. Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti. In: Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie. Bielsko-Biała: Akademia technicznohumanistyczna, s. 95–100.
VILÍMEK, Vítězslav, 2012. Etické konflikty při překladu a tlumočení a etické kodexy. In: Letná škola prekladu 11. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry.

Další relevantní literatura bude zadávána v průběhu přípravy diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK