Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti v Česku pohledem evolučních přístupů v geografii
Název práce v češtině: Vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti v Česku pohledem evolučních přístupů v geografii
Název v anglickém jazyce: The Development of Spatial Differentiation of Unemployment in Czechia through the Lens of Evolutionary Geography
Klíčová slova: nezaměstnanost, evoluční geografie, neformální instituce, Česko, Karviná, Jablunkov
Klíčová slova anglicky: unemployment, evolutionary geography, informal institutions, Czechia, Karviná, Jablunkov
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2016
Datum zadání: 21.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat problematikou nezaměstnanosti v českých příhraničních regionech. Cílem bude zjistit dlouhodobého trendy ve vývoji nezaměstnanosti v příhraničních regionech v porovnání s ostatními regiony Česka a identifikovat problémy a naopak potenciál těchto regionů z pohledu zaměstnanosti. Po vstupní kvantitativní analýze dat o míře registrované nezaměstnanosti za obce (2002 – 2016, zdroj MPSV) pro celé území Česka budou vybrána vhodná území k případovým studiím. Zde bude proveden kvalitativní výzkum s cílem zjištění reálných skutečností stojících za statistickými údaji. Předpokládá se realizace několika polostrukturovaných rozhovorů s hlavními aktéry v daných regionech (představitelé veřejné i soukromé správy).
Předměty doporučené k absolvování: Lokální a regionální rozvoj, Geografická analýza mikroregionu, Prostorová analýza dat a geostatistika, Aplikace GIS v sociální geografii, Metody kvalitativního výzkumu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK