Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Courage in Nicolae Steinhardt's life and theology
Název práce v češtině: Odvaha v životě a teologii Nicolae Steinhardta
Název v anglickém jazyce: Courage in Nicolae Steinhardt's life and theology
Klíčová slova: Odvaha, strach, svoboda, theose, pravoslaví, ekumenika, literatura, komunismus.
Klíčová slova anglicky: Courage, fear, freedom, deification, Orthodoxy, ecumenism, literature, Communism.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ekumenický institut (27-EI)
Vedoucí / školitel: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 22.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Oponenti: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá pojmem odvahy v životě a teologii Nicolae Steinhardta. Nicolae Steinhardt (1912-1989) byl intelektuál židovského původu, který konvertoval k pravoslaví jako politický vězen v komunistickém Rumunsku, aby se později stal mnichem. V úvodu představím téma, svou motivaci a strukturu této práce, která analyzuje odvahu jako zkušenost a ctnost. V první kapitole představím autora, jeho kontext, životní cestu, dílo i jeho recepci. V druhé kapitole se soustředím na téma odvahy jako ctnosti ve Steinhardtově práci a teologii, a představím ji z různé perspektivy. Poslední kapitola uzavírá tuto práci hodnocením Steinhardtova přínosu v dnešním kontextu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation explores the topic of courage in Nicolae Steinhardt’s life and theology. Nicolae Steinhardt (1912-1989) was a Jewish-born intellectual who converted to Orthodoxy as a political prisoner in Communist Romania, to then later become a monk. In the beginning I introduce the topic, motivation and structure of this dissertation, which analyses courage as experience and virtue. In the first chapter I present the author, his context, life journey, work and its reception. In the second chapter I focus on the topic of courage as a virtue in Steinhardt’s work and theology and I review it from multiple perspectives. The last chapter concludes the analysis by assessing the relevance of Steinhardt’s contribution to today’s context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK