Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizování na sloučených pracovištích předškolního a základního vzdělávání
Název práce v češtině: Organizování na sloučených pracovištích předškolního a základního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Organizing merged workplaces of pre-school and elementary education
Klíčová slova: organizace, organizační struktura, sloučené pracoviště předškolního a základního vzdělávání, rozpětí řízení, stupeň řízení, vedoucí pracovník
Klíčová slova anglicky: organizing, organizational structure, merged workplaces of pre-school and elementary education, span of control, level of control, manager
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2016
Datum zadání: 09.09.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového plánu, popsanými metodami a za použití uvedené literatury. Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM Pedf UK. Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce, autor práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
Seznam odborné literatury
BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování, Praha: Grada Publishing a. s., 2014, ISBN 978-80-247-4429-2.

CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování, Praha: Grada Publishing a. s., 2010, ISBN 978-80-247-3348-7.

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi, Praha: Management Press, 2013, ISBN 978-80-7261-232-1.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu, Praha: Grada Publishing a. s., 2016, ISBN 978-80-247-5326-3.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je analyzovat a popsat organizaci a pojmenovat okolnosti ovlivňující tvorbu nebo změnu organizační struktury na sloučených pracovištích předškolního a základního vzdělávání.
Teoretické část se zaměří zejména na vymezení a popsání různých typů organizačních struktur i na specifika jejich využití v řízení sloučených mateřských a základních škol. Výzkumné šetření uskutečněné pomocí dotazníků a rozhovorů s řediteli škol pak poukáže na možnosti výběru organizačních struktur vzhledem ke konkrétním potřebám daných škol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with one of the sequential managerial functions - organizing. The aim of the thesis is to analyze and describe organizing merged workplaces of pre-school and elementary education.
The thesis is based on the theory of managerial functions. It describes elements of organizing in a relation to a school practice. It also labels circumstances and factors influencing creation or changes of organizational structure of merged workplaces of pre-school and elementary education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK