Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární testování nádorů hlavy a krku asociovaných s HPV infekcí
Název práce v češtině: Molekulární testování nádorů hlavy a krku asociovaných s HPV infekcí
Název v anglickém jazyce: Molecular analysis of head and neck carcinomas associated with HPV infection
Klíčová slova: Nádory hlavy a krku, biopsie, typy HPV, PCR, p16INK4A, p53, molekulární prediktory, Kras, Nras, Braf
Klíčová slova anglicky: Head and neck cancers, biopsy, HPV types, PCR, p16INK4A, p53, molecular predictors, Kras, Nras, Braf
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nádory hlavy a krku tvoří závažný problém v onkologické problematice. Velká část těchto nádorů má přímou spojitost s HPV infekcí. Předpokládá se, že do roku 2020 předčí v incidenci i karcinom děložního hrdla. Navíc přenos je i pouhým líbáním, což zvyšuje možnost transferu této infekce.
V práci budou zpracovány bioptické vzorky dlaždicobuněčného karcinomu z oblasti hlavy a krku po histologické verifikaci s následným testováním přítomnosti HPV. Testování bude zahrnovat High risk HPV (16,18,31,33,39,45,51,52,56,58,59,66,68a a 68b) a bude posouzena frekvence a zastoupení HPV v jednotlivých oblastech hlavy a krku.
Dále bude pomocí IHC metod testována exprese proteinu p16 a p53 jako potenciálního diagnostického markeru.
V poslední fázi bude provedena molekulární analýza možných prediktorů antiEGFR terapie, jako jsou bodové mutace genu KRAS, NRAS, Braf.
Všechny výsledky budou korelovány s věkem, pohlavím a rizikovými faktory.
Snahou také bude, aby studentka porozuměla molekulárním mechanizmům vzniku nádoru, v souvislosti s HPV infekcí moderním diagnostickým postupům.
Výsledky by měly ukázat na nutnost tohoto testování a nasměrovat pozornost do této onkologické problematiky.

Předpokládáme publikování výsledků v časopise s IF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK