Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázky nabývání státního občanství zejména ve vztahu ke státům Blízkého východu
Název práce v češtině: Otázky nabývání státního občanství zejména ve vztahu ke státům Blízkého východu
Název v anglickém jazyce: Issues of acquisition of citizenship especially in relation to the states of Middle East
Klíčová slova: státní občanství, nabývání občanství, Blízký východ
Klíčová slova anglicky: state citizenship, acquisition of citizenship, Middle East
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2017
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 16:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce mapuje současnou právní úpravu státního občanství v České republice ve vztahu k vybraným státům Blízkého východu. Práce obsahuje popis a analýzu platné a účinné právní úpravy státního občanství v České republice, ve Státě Izrael a v Jordánském hášimovském království; popisuje také složitou situaci na Palestinských územích. V části zaměřené na Blízký východ se tak dotýká tří zásadně odlišných, ale přesto srovnatelných a historicky i politicky propojených státních útvarů – židovské parlamentní republiky, arabské muslimské konstituční monarchie a státního útvaru sui generis. Diplomová práce kromě úvodu a závěru obsahuje pět kapitol. První čtyři se postupně zabývají Českou republikou, Izraelem, Jordánskem a Palestinskými územími, zatímco pátá je srovnává. Kapitoly věnované České republice, Izraeli a Jordánsku se vždy vyjadřují ke způsobům nabývání a pozbývání státního občanství v daném státě, charakteristice státního občanství, vícenásobnému státnímu občanstvím a vývoji příslušné právní úpravy. V případě Izraele a Jordánska je též pojednáno o právní historii daného státu, vybraných specifikách jeho veřejného práva a aktuálních problémech v oblasti státního občanství. Kapitola zaměřená na Palestinská území popisuje faktický stav na územích a problémy, které v jeho důsledku vznikají v oblasti státního občanství. Jednotlivé kapitoly jsou pojaty tak, aby se týkaly stejných nebo obdobných institutů a umožnily srovnání právních úprav vybraných států. Diplomová práce zároveň reflektuje zvláštní charakter jednotlivých států. V pochopení problematiky státního občanství hraje důležitou roli historický, politický a společenský kontext. Na základě popisu právní úpravy státního občanství České republiky a tří specifických státních útvarů Blízkého východu práce analyzuje, proč si státy zvolily takovou právní úpravu státního občanství, co je všem společné a co je naopak u některých nemyslitelné, jaké události ovlivňovaly současnou podobu zkoumaného institutu, jak se charakter státu projevuje v úpravě státního občanství a zda je vůbec možné ve všech případech mluvit o státním občanství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis surveys the current legal regulation of state citizenship in the Czech Republic in relation to selected states of the Middle East. The thesis contains descriptions and analysis of the legal regulation in force regarding the state citizenship in the Czech Republic, the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan; it also describes the complicated legal situation in the Palestinian territories. In the part focused on the Middle East, the thesis deals with three fundamentally different yet comparable, historically and politically interconnected, state formations – Jewish parliamentary republic, Arab Muslim constitutional monarchy and a state formation sui generis. Besides the introduction and the conclusion, the diploma thesis consists of five chapters. The first four chapters successively deal with the Czech Republic, Israel, Jordan and the Palestinian territories, whereas the fifth one compares them. The chapters dedicated to the Czech Republic, Israel and Jordan focus on the study of acquisition and loss of citizenship in the said state, characteristic of citizenship, multiple citizenships and development of relevant legal regulation. In the cases of Israel and Jordan, the thesis also addresses legal history of the relevant state, selected particularities of its public law and current problems and challenges in the field of citizenship thereof. The chapter concentrated on the Palestinian territories describes the actual situation in the territories and problems that arise as its consequences. Individual chapters are approached in a way that they address equivalent or similar institutes, allowing comparison of legal regulations of the selected states. At the same time, the diploma thesis reflects the unique character of each state. Historical, political and social contexts contribute to a better understanding of citizenship issues. Based on the description of the legal regulation of citizenship of the Czech Republic and three distinctive state formations in the Middle East, the thesis analyses why the states chose their particular legal regulation of citizenship, what is common to all of them and on the contrary what is unthinkable with some of them, which historic events influenced the current shape of the institute researched, how the state character manifests in the legal regulation of citizenship and whether it is even possible to discuss citizenship in all the cases.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK