Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy ovlivňující zpětnovazebné interakce mezi rostlinou a půdou u invazních druhů
Název práce v češtině: Mechanismy ovlivňující zpětnovazebné interakce mezi rostlinou a půdou u invazních druhů
Název v anglickém jazyce: Mechanisms affecting plant-soil feedback in invasive species
Klíčová slova: rostlinné invaze, zpětná vazba mezi rostlinou a půdou, mutualismus, biotické faktory, abiotické faktory
Klíčová slova anglicky: plant invasions, plant-soil feedback, mutualism, biotic factors, abiotic factors
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 01.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: RNDr. Zuzana Rumlerová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Biologické invaze jsou jedním z klíčových témat současného ekologického výzkumu. Jedním z klíčových mechanismů, který může podporovat invazivnost druhů, je schopnost upravovat prostředí, ve kterém rostou, tak, aby pro ně bylo výhodné. Práce si klade za cíl shrnout současné poznatky o mechanismech, jimiž invazní rostliny působí na své okolí, především pak na složení půdy, ve které rostou, případně porovnání dopadu těchto mechanismů na celkový úspěch rostliny v invazi. Současně by se práce měla zabývat mechanismy tohoto působení a to zejména separací biotických a abiotických vlivů jako celku. Navazující diplomová práce by se měla blíže zabývat zpětnovazebnými interakcemi mezi půdou a různými druhy invazních rostlin a pokusit se identifikovat příspěvek biotických a abiotických vlivů k tomuto efektu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK