Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role Sovětského svazu a Kominterny v dějinách KSČ, 1929--1939
Název práce v češtině: Role Sovětského svazu a Kominterny v dějinách KSČ, 1929--1939
Název v anglickém jazyce: Soviet Union and the Komintern in the History of the KSČ, 1929--39
Klíčová slova: KSČ|Zahraniční politika SSSR|1929-1939|Kominterna.|Československo
Klíčová slova anglicky: KSČ|Foreign policy of USSR|1929-1939|Comintern.|Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2016
Datum zadání: 27.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student bude analyzovat roli a vliv Sovětského svazu a Kominterny na poměry a politiku KSČ v době počínající bolševizací (1929) a končící příjezdem německé armády do Prahy a zánikem samostatného Česko-Slovenska (1939). Zhodnotí a vymezí míru jejich vlivu a zásahy do politiky KSČ a dále shrne důsledky, které tyto zásahy měly pro celé Československo. Ve své práci bude věnovat pozornost významným momentům, během kterých se zahraniční politika SSSR a Kominterny nejvíce prostřednictvím KSČ promítla do dějin Československa. Půjde například o projev Klementa Gottwalda v Rudolfinu, bolševizaci strany a následný odchod některých jejích členů, názor KSČ na Německo po roce 1933, československo-sovětskou smlouvu z roku 1935, působení členů a sympatizantů KSC v občanské válce ve Španělsku vč. sovětských zásahů, roli KSČ a SSSR během Mnichovské krize a konečně politiku KSČ v období během 2. republiky a její reakci na vznik protektorátu.
Seznam odborné literatury
MERVART, Jan a MUSILOVÁ, Dana, Dokumenty k dějinám Komunistické strany Československa, Hradec Králové 2006.
KRÁL, Václav, Československo a Sovětský svaz 1917-1971, Praha 1971.
Dějiny VKS(b). V Brně: Krajské vedení KSČ, 1941.
SLÁDEK, Zdeněk, ed. Komunistická strana Československa a Sovětský svaz: 1921-1971, Praha 1971.
BEER, Ferdinand, Bolševické zocelení Komunistické strany Československa v boji proti hladu, fašismu a válce v období světové hospodářské krise (1930-1934), Praha 1954.
50 let KSČ: Padesát let práce a bojů za československo-sovětské přátelství: (Sborník), Praha 1971.
IVAŠIN, I. F., Boj SSSR proti provokační "mnichovské" politice, boj za kolektivní odpor proti útočníkům, Praha 1952.
NĚMEC, Jan, Klement Gottwald, tvůrce nerozborného československo-sovětského přátelství, Praha 1953.
ŠEDOVÁ, Věra, Mezinárodní vztahy a zahraniční politika SSSR od VŘSR do konce druhé světové války (1917 - 1945), Praha 1986.
VAŠ, Karel, Antisovětismus předmnichovské republiky: z historie potlačování a perzekuce přátelství pracujících k SSSR a z dějin jejich boje na obranu země sovětů v buržoazním Československu v létech 1918-1938, Praha: Práce 1972.
OLIVOVÁ, Věra, Československo-sovětské vztahy v letech 19181922, Praha 1957.
TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993.
KLIMEK, Antonín, Boj o hrad 2., Praha 1998.
LUKEŠ, Igor, Československo mezi Stalinem a Hitlerem, Praha 1999.
Odpovídající čísla Rudého práva a dokumenty z osobních fondů vedoucích členů strany, týkající se témata práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK