Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Foraminifery a ostrakodi jako paleoenvironmentální a biostratigrafické indikátory ve svrchní křídě České křídové pánve
Název práce v češtině: Foraminifery a ostrakodi jako paleoenvironmentální a biostratigrafické indikátory ve svrchní křídě České křídové pánve
Název v anglickém jazyce: Foraminifera and Ostracoda as palaeoenvironmental and biostratigraphical indicators in Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčová slova: Foraminifera, Ostracoda, turon, ČKP, paleoeprotředí, biostratigrafie
Klíčová slova anglicky: Foraminifera, Ostracoda, Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, palaeoenvironment, biostratigraphy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2016
Datum zadání: 18.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:16.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2021
Oponenti: doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. David Uličný, CSc.
Předběžná náplň práce
Dizertačná práca sa bude venovať interpretácií paleoenvironmentálnych zmien v ČKP v průběhu turonu, s důrazem na ověření interpretovaných krátkodobých změn hladiny moře, cirkulace vodních mas, variací přínosu sedimentu a nutrientů do pánve. Téma vztahu změn mořské hladiny a skleníkového klimatu v období křídy nyní prochází významnou změnou názoru na možný řídící mechanismus relativně rychlých (
Cíle mikropaleontologického studia: V návaznosti na izotopové data a změny v společenstvech dinocyst definovat změny v společenstvách zvlášt planktonických a zvlášť bentických foraminifer, určit charakter změn v čase (jednorázové náhle změny – eventy; postupné cyklické změny, postupné změny vzestupné nebo sestupné – trendy) a jejich závislost na kolísání teploty a množství živin. Korelace změn v povrchových vodách a u dna bude východisko analýzy změn cirkulace (upwelling, downwelling, stratifikace).
Materiál: práce využije nový materiál získaný z jádrovaných vrtů ČGS provedených v letech 2014-15 a z opěrného vrtu Bch-1 Běchary (GFÚ, 2010). ČGS i GFÚ umožní vzorkování a další studium vrtných jader.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK