Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Structural characterization of interaction between transcription factors and DNA
Název práce v češtině: Strukturní charakterizace interakce transkripčních faktorů s DNA
Název v anglickém jazyce: Structural characterization of interaction between transcription factors and DNA
Klíčová slova: DNA vázající proteiny, chemické sítění, vodík-deuteriová výměna, proteasy, hmotnostní spektrometrie, nízkoafinní vazebné motivy, transkripční faktory
Klíčová slova anglicky: DNA binding proteins, chemical cross-linking, hydrogen-deuterium exchange, proteases, mass spectrometry, low affinity binding sites, transcription factors
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2016
Datum zadání: 13.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:23.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:24.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.
  doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Man, Ph.D.
Předběžná náplň práce
V rámci disertační práce bude studována strukturní podstata interakcí vybraných proteinů s DNA nebo dalšími proteiny. K tomu budou využity techniky hmotnostní spektrometrie jako je chemické sítění nebo vodík/deuteriová výměna či oxidativní značení. Zaměříme se zejména na studium interakce transkripčních faktorů s DNA a na možnosti blokování jejich vazby pomocí vysoce afinitních vazebných proteinů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation thesis will be focused on characterization of the structural basis of interactions amongst selected proteins and nucleic acids. For this purpose, structural mass spectrometry techniques such as hydrogen/deuterium exchange, chemical cross-linking or oxidative labelling will be used. We will concentrate mainly on the study of interactions between transcription factors and DNA and the possibilities of blocking their binding by high affinity binding proteins.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK