Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Accessibility and Quality of Mental Health Care for Foreigners in Prague
Název práce v češtině: Dostupnost a kvalita péče o duševní zdraví pro cizince v Praze
Název v anglickém jazyce: Accessibility and Quality of Mental Health Care for Foreigners in Prague
Klíčová slova: duševní zdraví|cizinci v Praze|interkulturní psychologie|kulturní kompetence|kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: mental health|foreigners in Prague|intercultural psychology|cultural competency|qualitative research
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.07.2016
Datum zadání: 25.07.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.08.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kulturní kompetence psychologů je jedním z témat, které je v posledních letech často skloňováno. V souvislosti s globalizací a dostupností cestování, dochází k čím dál tím větším přesunům a míšení obyvatelstva. Tím se vytváří nové nároky na dovednosti psychologů, neboť čím dál tím častěji musejí ve své praxi pracovat s pacienty, kteří pocházejí z odlišného kulturního zázemí. To s sebou nese mnoho potencionálních komplikací, kterých si psycholog musí být vědom a musí s nimi umět pracovat.
Diplomový projekt se zaměří na kulturní kompetence psychologů v České republice a na možnosti a kvalitu psychologické péče, které u nás pro cizince jsou. V úvodní časti budou shrnuty aktuální poznatky o interkulturní psychologické péči ve světě, zejména v ostatních státech Evropské Unie a v USA, a následně na situaci v České republice, přičemž nejvíce pozornosti bude věnováno Praze, které se toto téma nejvíce dotýká.

Empirická část bude mít za cíl zmapovat situaci v Praze prostřednictvím individuálních polo strukturovaných rozhovorů s cizinci, kteří mají osobní zkušenost s návštěvou psychologa v Praze. Výsledky poskytnou informace o současné dostupnosti a úrovni interkulturní psychologické péče v hlavním městě České republiky.
Seznam odborné literatury
Arasaratnam, L. A., & Doerfel, M. L. (2005). Intercultural communication competence: Identifying key components from multicultural perspectives. International Journal Of Intercultural Relations, 29(2), 137-163.

Becker, A. E., & Kleinman, A. (2013). Mental health and the global agenda. The New England Journal Of Medicine, 369(1), 66-73.

Draguns, J. G., & Tanaka-Matsumi, J. (2003). Assessment of psychopathology across and within cultures: Issues and findings. Behaviour Research And Therapy, 41(7), 755-776.

Jacob, K. S. (2014). DSM-5 and culture: The need to move towards a shared model of care within a more equal patient–physician partnership. Asian Journal Of Psychiatry, 789-91.

Nielsen, T. R., Antelius, E., Spilker, R. S., Torkpoor, R., Toresson, H., Lindholm, C., & Plejert, C. (2015). Dementia care for people from ethnic minorities: A Nordic perspective. International Journal Of Geriatric Psychiatry, 30(2), 217-218.

Paniagua, F. A., & Yamada, A. M. (Eds.). (2013). Handbook of multicultural mental health: Assessment and treatment of diverse populations. Academic Press.

Rosenberg, A., Almeida, A., & MacDonald, H. (2012). Crossing the cultural divide: Issues in translation, mistrust, and cocreation of meaning in cross-cultural therapeutic assessment. Journal Of Personality Assessment, 94(3), 223-231.

Spencer-Rodgers, J., & McGovern, T. (2002). Attitudes toward the culturally different: The role of intercultural communication barriers, affective responses, consensual stereotypes, and perceived threat. International Journal Of Intercultural Relations, 26(6), 609-631.

Tribe, R., & Thompson, K. (2011). Developing guidelines on working with interpreters in mental health: Opening up an international dialogue?. International Journal Of Culture And Mental Health, 4(2), 81-90.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK