Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Modernizační reformy v koloniálním Alžírsku v letech 1945 - 1962
Název práce v češtině: Modernizační reformy v koloniálním Alžírsku v letech 1945 - 1962
Název v anglickém jazyce: Modernization reforms in colonial Algeria: 1945-1962
Klíčová slova: modernizace, Alžírsko, Francie, kolonialismus, plánování, rozvoj, zemědělství, průmysl
Klíčová slova anglicky: Modernization, Algeria, France, Colonialism, Planning, Development, Agriculture, Industry
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2016
Datum zadání: 27.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Agourram, Abdeljalil a Belal, Abdel Aziz. „L'économie marocaine depuis l'indépendance“, Annuaire de l'Afrique du Nord (1970). http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1969/Pages/AAN-1969-08_28.aspx. (zkontrolováno 6.5.2018).
Betts, Raymond F. France and Decolonisation 1900–1960. London: Macmillan, 1991.
Brož, Ivan. Povstalci, vlastenci, pučisté a de Gaulle: Drama alžírské války 1954–1962. Praha: Epocha, 2012.
Camus, Jean-Yves. Le Front National: histoire et analyses. Paris: Editions Olivier Laurens, 1997.
Davis, Muriam Haleh. „Restaging Mise en Valeur: “Postwar Imperialism” and The Plan de Constantine“, Review of Middle East Studies 44, č. 2 (2010). http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=0f2d8643-24d6-4aeb-8981-ef665a4328ae%40sessionmgr4007. (zkontrolováno 6.5.2018).
Giddens, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013.
Chenntouf, Tayed. „L'évolution du travail en Algérie au XIXe siècle“, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée 31, č. 1 (1981). http://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1981_num_31_1_1906?q=Khammessat. (zkontrolováno 6.5.2018).
Lequy, Roger. „L'agriculture algérienne de 1954 à 1962 “, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée 8, č. 1 (1970). http://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1970_num_8_1_1081. (zkontrolováno 6.5.2018).
Linhart, Jiří (Ed.). Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996.
Maison, Dominique. „La population de l'Algérie“, Population 28, č. 6 (1976). http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1973_num_28_6_15622. (zkontrolováno 6.5.2018).
Moumen, Abderahmen. „De l’Algérie à la France. Les conditions de départ et d’accueil des rapatriés, pieds-noirs et harkis en 1962.“ Matériaux pour l’histoire de notre temps (2010). https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2010-3-page-60.htm. (zkontrolováno 6.5.2018).
Naylor, Phillip C. Historical Dictionary of Algeria. Lanham: Scarecrow Press, 2006).
Ouchichi, Mourad. „L’obstacle politique aux reforme économiques en Algérie.“ Doktorská disertace, Université Lyon 2, 2011.
Pervillé, Guy. Le site de Guy Pervillé, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Toulouse. „La politique algérienne de la France, de 1830 à 1962.“ http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=71. (zkontrolováno 6.5.2018).
Peyrefitte, Alain. C'était de Gaulle: la France redevient la France. Paris: Fayard, 1994.
Ritzer, George (Ed.). The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Malden: BLACKWELL PUBLISHING, 2007.
Talahite, Fatiha. „Désindustrialisation et industrialisation en Algérie. Le rocher de Sisyphe“, Outre-Terre 2, č. 47 (2016). http://www.cairn.info/revue-outre-terre-2016-2-page-130.htm?. (zkontrolováno 6.5.2018).
Předběžná náplň práce
Francouzská koloniální přítomnost v Alžírsku po druhé světové válce byla doprovázena zvýšenou snahou předních představitelů metropolitní Francie i správy Alžírska k rychlé modernizaci tohoto teritoria. Těmito reformami se jej snažili udržet, a to proměnou ve francouzský departement s vyspělým hospodářstvím a dobře integrovaným obyvatelstvem. V době, kdy na tomto území probíhala válka o nezávislost, se jeví tyto modernizační plány jako alternativní přístup Francie k udržení teritoria pod svou správou, jelikož pozorujeme eskalaci těchto plánů, stejně jako u paralelně probíhajícího vojenského konfliktu. Hlavní náplní této případové studie je výzkum způsobu, jakým probíhala francouzská strategie koloniální modernizace na případu Alžírska v období mezi druhou světovou válkou a nabytím samostatnosti. Jejím cílem je pak představit čtenáři zde aplikovaný systém reforem a jejich průběh. Práce analyzuje zejména modernizaci v hospodářství. Zevrubně se věnuje reformám v zemědělství, jakožto v tradičním a zatím převládajícím sektoru. Dalším velkým tématem je industrializace, která se jeví jako demonstrativní a snadno rozpoznatelný znak modernizace podle mnoha definicí tohoto termínu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Concerning the French colonial presence in Algeria after the Second World War, we can observe an increased effort of high representatives of both metropolitan France and French Algeria to realize a quick modernization of this territory. Those reforms took place in order to keep the territory under the French colonial scope by changing it into one of the French departments with a developed economy and well integrated inhabitants. At the time of the Independence War these efforts seem like an alternative, non-military approach how to realize it. The subject of this case study is to analyse the French colonial modernization in practice on the case of Algeria between the Second World War and its independence. Its goal is to present the system of modernization process the to readers. It examines especially the economic modernization. The bachelor work analyses in detail the agriculture, as a traditional and dominating economic sector. Another big topic of this work is the industrialization, which appears to be a demonstrative and recognisable sign of modernization process, as per many definitions of this term.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK