Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Materiály k popisu inarijské sámštiny
Název práce v češtině: Materiály k popisu inarijské sámštiny
Název v anglickém jazyce: Materials for description of Inari Sami
Klíčová slova: inarijská sámština|Sámové|gramatický popis|jazyková dokumentace|elicitace|modalita
Klíčová slova anglicky: Inari Sami|Sami|grammatical description|language documentation|elicitation|modality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2016
Datum zadání: 16.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:50
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Jiří Januška, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit odborné podklady pro navazující terénní výzkum a gramatický popis inarijské sámštiny. Inarijská sámština je uralský jazyk na severu Finska, kterým mluví přibližně 300 mluvčích (spíše staršího věku) bilingvních ve finštině. Jazyk je v poslední době předmětem revitalizačních snah, komplexní deskripce jazyka ale dosud chybí. Plánovaným výstupem práce je vytvoření rozsáhlého elicitačního dotazníku, který bude východiskem pro další studium.

Bakalářský výzkum zahrne následující způsoby odborné práce: (i) shromáždění relevantních sekundárních i primárních zdrojů, (ii) jejich teoretické studium a analýzu, (iii) aplikaci získaných poznatků na vytvoření lingvistického dotazníku.

Konkrétní postup je následující. Studentka shromáždí a prostuduje prameny: (a) týkající se socio-kulturní situace Sámů (Pentikäinen 1995, Pentikäinen & Hiltunen 1995, Hingarová et al. 2009, Olthuis et al. 2013, Itkonen 1921), (b) gramatiky příbuzných/kontaktních sámských jazyků (Feist 2010, Nickel & Sammallahti 2011; okrajově též Wilbur 2015) a finštiny, (c) dosavadní sekundární prameny o inarijské sámštině včetně gramatických studií (Äimä 1918, Bartens 1972, Korhonen 1974, Toivonen & Nelson 2007, Bye et al. 2009, Toivonen 2016) a slovníků (Itkonen 1987, Sammallahti & Morottaja 1993), (d) publikované primární prameny o inarijské sámštině (Sammallahti 1975, Itkonen & Laitinen 1992). Výstupy z tohoto studia studentka zpracuje do textu práce a zároveň sestaví lingvistický dotazník ve finštině. Dotazník bude vycházet z konceptu vytvořeného V. Elšíkem na romštině (Lingvistický dotazník pro dokumentaci středoevropské romštiny), který studentka zásadně přepracuje s ohledem na získané poznatky tak, aby odhaloval relevantní gramatická a lexikální fakta o inarijské sámštině.
Seznam odborné literatury
Äimä, Frans. 1918. Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.
Bartens, Raija. 1972. Inarinlapin, merilapin ja luulajanlapin kaasussyntaksi. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Bye, Patrik & Sagulin, Elin & Toivonen, Ida. 2009. Phonetic duration, phonological quantity and prosodic structure in Inari Saami. Phonetica 66(4): 199–121.
Feist, Timothy. 2010. A Grammar of Skolt Saami. University of Manchester.
Hingarová, Vendula & Hubáčková, Alexandra & Kovář, Michal. 2009. Sámové: jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Itkonen, Erkki & Laitinen, Lea. 1992. Inarinsaamelaisia kielennäytteitä aanaarkiela čajttuzeh. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1992.
Itkonen, Erkki. 1987. Inarilappisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1987.
Itkonen, Toino I. 1921. Lappalaisten ruokatalous. Helsinki: Société Finno-Ougrienne.
Korhonen, Mikko. 1974. Die Konjugation im lappischen, morphologisch-historische Untersuchung. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Nickel, Klaus Peter & Sammallahti, Pekka. 2011. Nordsamisk grammatikk. Kárášjohka: Davvi Girji.
Olthuis, Marja-Liisa & Kivelä, Suvi & Skutnabb-Kangas, Tove. 2013. Revitalising indigenous languages: How to recreate a lost generation. Multilingual matters.
Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja. 1995. Cultural Minorities in Finland: an Overview towards Cultural Policy. 2. revised edition. Helsinki: Finnish National Commission for Unesco.
Pentikäinen, Juha. 1995. Saamelaiset: pohjoisen kansan mytologia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (sámské pohanství, o medvědech a tak)
Sammallahti, Pekka & Morottaja, Matti. 1993. Säämi-suomâ sänikirje. [Inarinsaamelais-suomalainen sanakirja]. Ohcejohka: Girjegiisá.
Sammallahti, Pekka. 1975. Sodankylän saamelaisten entistä elämää. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.
Toivonen, Ida. 2016. The Inari Sami Language. [webové stránky Idy Toivonen]. Cit. 15. 6. 2016. http://http-server.carleton.ca/~toivonen/sami/index.html
Toivonen, Ida & Nelson, Diane Carlita (eds.). 2007. Saami linguistics. Philadelphia: Benjamins.
Wilbur, Joshua. 2015. A grammar of Pite Saami (Studies in Diversity Linguistics 5). Berlin: Language Science Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK