Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikokapitální endoprotézou ramenního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikokapitální endoprotézou ramenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapeutic Treatment of a Patient with the Diagnosis of Cervicocapital Endoprosthesis of the Shoulder Joint
Klíčová slova: fraktura, ramenní kloub, cervikokapitální endoprotéza, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: fracture, shoulder, cervicocapital replacement, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Neuwirthová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2016
Datum zadání: 25.05.2016
Datum a čas obhajoby: 25.05.2017 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2017
Oponenti: Mgr. Eva Kaucká
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je seznámení a shrnutí teoretických i praktických poznatků o cervikokapitální endoprotéze ramenního kloubu a zpracování kazuistiky pacienta na danou diagnózu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, části obecné a speciální. Obecná část zahrnuje poznatky vztahující se k tématu cervikokapitální endoprotéza ramenního kloubu, proximální fraktura humeru a terapeutické metody u této diagnostiky se zaměřením na fyzioterapii. Část speciální zahrnuje kazuistiku pacienta s diagnózou cervikokapitální endoprotéza ramenního kloubu, obsahuje komplexní kineziologické vyšetření, terapie a závěrečné zhodnocení efektu terapií. Kazuistika byla zpracována v období dvou týdnů v lednu 2017 v MediCentrum Praha a prokázala efekt aplikované fyzioterapeutické intervence u pacienta s diagnózou cervikokapitální endoprotéza ramenního kloubu především v oblasti operovaného ramenního kloubu. Zde došlo ke zvýšení rozsahu aktivního i pasivního pohybu a ke zlepšení svalové síly zejména do flexe a abdukce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is an introduction and a summary of theoretical and practical knowledge about the cervicocapital shoulder replacement and a case study of patient with such a diagnosis. The thesis consists of two parts, the general and the special part. The general part includes knowledge related to the topic cervicocapital endoprosthesis of the shoulder joint, proximal humerus fracture and therapeutic methods of this issue, focusing on physiotherapy. The special part includes the case of physiotherapeutic treatment of a patient with the diagnosis of cervicocapital shoulder replacement, contains complex kinesiological examination, therapy and final evaluation of the effect of therapies. The case study was processed in two weeks in January 2017 in Medicentrum Praha and it has proved the effect of applied physiotherapeutic intervention on a patient with the diagnosis of cervicocapital endoprosthesis of the shoulder joint, especially in the area of the operated shoulder joint. There ocurred an increase of the range of active and passive motions and an improvement in muscle strength, especially in flection and abduction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK