Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Správa kultury v době formování první Československé republiky
Název práce v češtině: Správa kultury v době formování první Československé republiky
Název v anglickém jazyce: Culture administration the period of the shaping of The first Czechoslovak
Klíčová slova: Ministerstvo školství a národní osvěty, organizace, struktura, kultura, kulturní život, Československá republika
Klíčová slova anglicky: Department of Education and national culture, organization, structure, culture, cultural life, Czechoslovakian republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2016
Datum zadání: 24.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2016
Datum a čas obhajoby: 08.02.2018 08:15
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat fungování a strukturu Ministerstva školství a národní osvěty a ostatních orgánů veřejné správy působících na úseku kultury. Věnovat se budu zvláště Státnímu památkovému úřadu a Masarykovu lidovýchovnému ústavu v Praze. Jaký vliv měly všechny orgány fungující v oblasti kultury na vývoj a vnímání kultury jako takové a jak ji pomohly formovat, to vše v právě vznikajícím novém státě Československém. Prioritní pozornost bude věnována zákonným opatřením zaměřeným na kulturu. Zákony primárně vymezovaly možnosti fungování kultury a její realizaci, a také následný náhled veřejnosti na ni. Protože prvotním impulsem k vytváření kultury není živelné rozhodnutí, nýbrž meze vytvořené zákonem.
Seznam odborné literatury
Národní archiv Praha (NA), Ministerstvo školství a národní osvěty
EBEL, František a kol., Deset let Československé republiky: vydáno k 10.výročí obnovené samostatnosti československého státu z usnesení vlády československé republiky. Praha: Státní tiskárna, 1928, 773 s., 24 příl.
EMMERT, František. 1918-vznik ČSR. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 63 p. ISBN 8025122832.
HARNA, Josef, Jaroslav VALENTA a Emil VORÁČEK. Československo 1918-1938. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, 367 s. ISBN 80-85268-99-x.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 570 s. ISBN 978-80-7106-906-5.
GALANDAUER, Jan. Vznik Československé republiky 1918: programy, projekty, perspektivy. 1.vyd. Praha: Svoboda, 1988, 344 s.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2000, 571 s. Dějiny českých zemí. ISBN 8072770276.
KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. (Sv.13) Vyd. 1. Praha: Paseka, 2000, 821 s. ISBN 80-7185-328-3.
SCHELLE, Karel. Vznik Československé republiky 1918. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008, 95 s. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-000-2.
SCHELLE, Karel. Vývoj správy v předválečném Československu,část 1.1918 – 1927, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 244 s. ISBN 80-210-0314-6.
URBAN, Zdeněk. Příručka k dějinám Československa v letech 1918-1948. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, 375 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK