Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie bojů o víru na Mělnicku v období selského povstání a jejich ohlas v dobové literatuře
Název práce v češtině: Historie bojů o víru na Mělnicku v období selského povstání
a jejich ohlas v dobové literatuře
Název v anglickém jazyce: The History of Religious Conquests in the Mělník Region in the Era of Peasant's
Uprisings and their Reception in the Contemporary Literature
Klíčová slova: selské povstání, Česko, 17. století, dějiny, 1680
Klíčová slova anglicky: peasant uprisings, Czechia, 17th century, history, 1680
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2016
Datum zadání: 25.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: PhDr. Oldřich Chládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Historické souvislosti
2.1 Situace v zemi v době pobělohorské
2.2 Situace v církvi
2.3 Selské povstání v Čechách
3. Průběh povstání na Mělnicku
3.1 Územní srovnání v návaznosti na vývoj krajského zřízení v zemích koruny české
3.2 Průběh povstání
4. Ohlas v dobové literatuře
5. Závěr
Seznam odborné literatury
ČECHURA, Jaroslav. Selské rebelie roku 1680: sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 395 s. Historická řada (Libri). ISBN 80-7277-064-0.
ČÁŇOVÁ, Eliška. Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680. Praha: Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, 1986, 629 s.
KLÍMA, Arnošt. Čechy v období temna. 2. vyd. Praha: SPN, 1961, 263 s., il. příl. Pomocné knihy pro učitele.
MACEK, Jaroslav a Václav ŽÁČEK. Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy (1605-1868). 2. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1958, 351 s., [16] s. obr. příl. Pomocné knihy pro učitele.
ČERVENÁ, Jarmila a Václav ČERVENÝ. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003, s. 1048-2188. ISBN 80-7277-058-6.
HALADA, Jan. Lexikon české šlechty: Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1993, 189 s. ISBN 80-85770-04-0.
KAPLICKÝ, Václav. Železná koruna: Dobré srdce císařovo. Praha: Československý spisovatel, 1954. 428 s.
KAPLICKÝ, Václav. Železná koruna: Kovář z Řásnice. Praha: Československý spisovatel, 1954. 361 s.
SVÁTEK, Josef. Železná koruna. 2. vyd. Praha: F. Topič, 1925. 625 s.
LIPOVSKÝ, Václav. Železná koruna. Mělník: J Černínský, 1930. 118 s.
PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. století: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém. Praha: Archeologická kommisse při české akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899. 204 s.
VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005, 639 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7185-648-7.
ČORNEJOVÁ, Ivana. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008, 711 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7185-947-5.
BĚLINA, Pavel. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011, 825 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7432-105-4.
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991, 281 s. ISBN 80-7113-003-6.
POLC, Jaroslav V. Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce. 61. svazek edice STUDIUM. Praha: KTF Praha, 1995, 99 s.
SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká: od defenestrace k Bílé hoře. I. Praha: Svoboda Praha, 1984, 450 s. 73/508-2185.
KROFTA, Kamil. Dějiny selského stavu. Vydání druhé. Praha: dr.h. c. Jana Laichtera v Praze XII, 1949, 458 s.
Předběžná náplň práce
Tématem této bakalářské práce je situaci našich předků v období před a v průběhu selského povstání v 17. století a jejich boj za církevní svobodu na Mělnicku. Konkrétně se zabývá rozborem průběhu povstání ve sledovaném území, ale v návaznosti na okolní regiony a také zachycením ohlasů těchto bojů v dobové literatuře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this thesis is the situation of our ancestors in the period before and during the peasant uprising in the 17th century and their fight for religious freedom in Mělnik region. More specifically it deals with the analysis of the uprising process in the monitored area, but in the relation to neighboring regions and also with capturing the responses of these struggles in contemporary literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK