Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předběžná kontrola principu subsidiarity po Lisabonské smlouvě v praxi parlamentů České republiky a Itálie
Název práce v češtině: Předběžná kontrola principu subsidiarity po Lisabonské smlouvě v praxi parlamentů České republiky a Itálie
Název v anglickém jazyce: Preliminary Control of the Subsidiarity Principle after the Lisbon Treaty in Practice of the Parliaments of the Czech Republic and Italy
Klíčová slova: Evropská unie, Lisabonská smlouva, národní parlamenty, princip subsidiarity, systém včasného varování
Klíčová slova anglicky: European Union, Lisbon Treaty, National Parliaments, Principle of Subsidiarity, Early Warning System
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2016
Datum zadání: 13.05.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Břicháček, Tomáš et al. Evropská unie v pasti centralizace: sborník textů. Vyd. 1. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. 115 s. Ekonomika, právo, politika, č. 90/2011. ISBN 978-80-87460-03-0.
Břicháček, Tomáš. Unie blízká i vzdálená. Vyd. 1. Praha: Institut Václava Klause, 2014. 194 s. Publikace, č. 11/2014. ISBN 978-80-87806-08-1.
Crum, Ben; Fossum, John Erik. Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics. The European Union and Beyond. Colchester, UK: ECPR Press, 2013. ISBN: 9781907301308.
Craig, Paul. „Subsidiarity:A political and legal analysis”, Journal of Common Market Studies, 2012. Vol. 50, No. S1, s. 72–87.
Druláková, Radka: Subsidiarita v Evropské unii pro 21. století. Současná Evropa a Česká republika, 2007, roč. XII, č. 1.
Druláková, Radka: Subsidiarita v Lisabonské smlouvě – náprava nedostatků? Working papers Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 8/2009. Oeconomica. ISBN 978-80-245-1588-5.
Esposito, A. Il Trattato di Lisboona e il nuovo ruolo constituzionale dei parlamenti nazionali: le perspettive per ilParlamento italiano. Rassegna Parlamentare 2009 4 (2009): 1118-1173.
Georgiev, Jiří, ed. Princip subsidiarity v právní teorii a praxi = Grundsatz der Subsidiarität in der Rechtstheorie und Praxis. 1. vyd. Praha: CEVRO Institut, 2007. 150 s. ISBN 978-80-87125-01-4.
Grinc, Jan. Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie. Vydání první. Praha: Leges, 2015. 315 stran. Teoretik. ISBN 978-80-7502-091-8.
Kiiver, Philip. The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity. Constitutional Theory and Empirical Reality. s. 446–448, In: European Law Journal Volume 19, Issue 3, 5/2013.
Klíma, Karel a kol. Státověda. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 431 s. ISBN 978-80-7380-296-7.
Knutelská, Viera. National Parliaments in the Couuncil: Parliamentary Scrutiny Reserves. Central European Journal of International and Security Studies, roč. 7, č. 1, 2013.
Korhonen, Kaisa. Guardians of Subsidiarity. National Parliaments Strive to control EU Decision-making. FIIA Briefing Paper 84. 5/2011.
Předběžná náplň práce
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou principu subsidiarity v právní úpravě Evropské unie, jeho teoretickým zakotvením a aplikovanou praxí. Autorka poskytuje teoretickou část, ve které je představen princip v právní úpravě spolu se změnami v postavení národních parlamentů po přijeti Lisabonské smlouvy, meziparlamentní spolupráci, systém včasného varování a akademickou reflexi týkající se tématu. Těžiště práce spočívá ve zhodnocení a efektivity kontrolního mechanismu systém včasného varování v kontextu parlamentů České republiky a Itálie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presented bachelor thesis focuses on an analysis of the principle of subsidiarity in the legislation of the European Union – its theoretical basis and applied practice. The author provides a theoretical part in which the principle is presented in the legislation together with changes in status of national parliaments after the Lisbon Treaty, inter-parliament cooperation, the early warning system and academic reflexion regarding the topic. The core of the paper is in evaluation of efficiency of the control mechanism of the early warning system in the context of parliaments of the Czech Republic and Italy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK