Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Strach z hypoglykémie u pacientů s diabetem mellitem I. typu v kontextu s ošetřovatelským procesem
Název práce v češtině: Strach z hypoglykémie u pacientů s diabetem mellitem I. typu v kontextu s ošetřovatelským procesem
Název v anglickém jazyce: Fear of hypoglycemia in adults with diabetes I. type in nursing process
Klíčová slova: Strach, hypoglykémie, diabetes mellitus I. typu, deprese, úzkost, náklonost
Klíčová slova anglicky: Fear, hypoglycemia, diabetes mellitus I. type, attachment, depression, anxietly
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2016
Datum zadání: 04.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2018
Datum a čas obhajoby: 04.06.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
PERUŠIČOVÁ,Jindřiška Diabetes mellitus 1. typu.2. Praha: geum, 2008. ISBN 9788086256627
RYBKA, Jaroslav Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění. Praha:Grada, 2007, ISBN 24767345
BĚLOBRÁDKOVÁ Jana, BRÁZDOVÁ, Ludmila Diabetes mellitus, 1. Praha: Národní centrum ošetřovatelství, 2006 ISBN 9788070134467
PERUŠIČOVÁ, Jindřiška Diabetes mellitus v kostce. 1. vydání. MAXDORF, 2013, ISBN 9788073453039
ŠTECHOVÁ, Kateřina, PERUŠIČOVÁ, Jindřiška Diabetes mellitus 1.typu. Maxdorf, 2014, ISBN 9788073453770
Předběžná náplň práce
Cílem teoretické části bakalářské práce je rozlišit a podrobně popsat onemocnění od jeho prvotních projevů, přes metody stanovení diagnózy, způsoby léčby, nutnosti změny životního stylu, až po více či méně závažné komplikace, které diabetes mellitus provázejí. Jak teoretická, tak i praktická část této bakalářské práce bude zaměřena na pacienty ve věku od 18 až do 60 let, kteří již mají diagnostikovaný diabetes mellitus I. typu. Respondenti této bakalářské práce budou hospitalizováni na interním oddělení v oblastní nemocnici v Kolíně nebo budou ambulantně řešeni v diabetické poradně v oblastní nemocnici v Kolíně. Tato bakalářská práce se bude dále zabývat strachem z hypoglykémie, depresí, úzkostí a attachmentem u pacientů s diabetem mellitem I. typu. Dále tato bakalářská práce bude ověřovat validitu dotazníku HFS-II a attachment.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of this thesis is to distinguish and describe the disease from its primary manifestations, through methods of diagnosis, treatment methods, the need for lifestyle changes, to more or less serious complications that accompany diabetes mellitus. Both theoretical and practical part of this work will be focused on patients aged from18 up to 60 years who have already been diagnosed with diabetes type I. Respondents of this work will be hospitalized in the internal medicine department at the regional hospital in Kolin or will be treated in the outpatient diabetes clinic at the regional hospital in Kolín. This thesis will also deal with the fear of hypoglycemia, depression, anxiety and attachment in patients with diabetes mellitus type. Furthermore, this thesis will verify the validity of the questionnaire HFS-II and attachment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK