Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terénní sociální práce v organizaci Fokus - zkušenosti se zapojením peer pracovníka
Název práce v češtině: Terénní sociální práce v organizaci Fokus - zkušenosti se zapojením peer pracovníka
Název v anglickém jazyce: Field Social Work in Fokus Organization - Experiences with Peer Involvment
Klíčová slova: peer, recovery, duševní onemocnění, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, sociální práce, sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
Klíčová slova anglicky: peer, mental illness, schizophrenia, bipolar affective dsorder, social work, social work with people with mental illness
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2016
Datum zadání: 25.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na realizaci přehledové studie o problematice o zapojování peer konzultantů do odborné práce s lidmi s duševním onemocněním. Dalším cílem bylo vymezit klíčové pojmy a deskripce základních možností sociální práce s cílovou skupinou. Empirická část této práce je zaměřená na konkrétní zkušenosti organizace Fokus se zapojením peer pracovníka pomocí strukturovaných rozhovorů, případových prací, sborníků a praktických zkušeností získaných skrze práci v organizaci Fokus.
Seznam odborné literatury
ANTHONY, W. A. Zotavení z duševní nemoci: Vůdčí vize systému služeb péče o duševní zdraví v devadesátých letech. Praha: Centrum pro rozvoj a péči o duševní zdraví.
DAVISON, L., J. TONDORA. Praktický průvodce praxí orientovanou na zotavení: Nástroje transformace péče o duševní zdraví. Praha: Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2017. ISBN 978-80-906574-0-3.
FOITOVÁ, Z. et al. Manuál zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 2014.
FALTOVÁ, Z., T. ZUNT. Malý průvodce diskriminační problematikou:
manuál pro zvídavé občany pro snadnou orientaci v oblasti diskriminace. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov. 2008. 978-80-254-2359-2
FISHER, O. a kol. Etika a lidská práva v sociální práci. Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008.
FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano. Opravené vydání. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7192-848-8.
HUDLIČKA, P. Komunikace-etika-systém služeb (přednáška Fokus Praha – Kurz pro nové zaměstnance). Praha: Fokus Praha. 26.2.2018
HOLLANDER, D., J.P. WINKLER. Podpora zotavení a začlenění: Úvod do metodiky CARe. Praha: Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2016. ISBN 978-80-260-9945-1.
JAROLÍMEK, J., O lidech, kteří onemocněli schizofrenií. Praha: Pallata. 1996.
80-254-8619-2.
LÁTALOVÁ. K., Bipolární afektivní porucha. Praha: Grada. 2010. 978-80-247-3125-4.
MAHROVÁ, G., M. VENGLÁŘOVÁ a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-248-2138-5.
MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi, 1.vyd., Praha: Portál 2005
MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8548-2.
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0.
NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2011. ISBN 80-903070-0-0.
OPATRNÝ, A. a kol. Pastorační péče o psychicky nemocné. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2016, ISBN 978-80-7195-995-3.
PRAŠKO, J. et al. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-262-0900-3.
PRAŠKO, J. et al. Psychiatrie. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-002-4. 36.
PRAŠKO, J. et al. Sociální fobie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-031-3. 37.
PRAŠKO, J. et al. Agorafobie a panická porucha. Praha: Portál, 2008. ISBN 978- 80-7367-336-9.
PRAŠKO, J. et al. Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat. Praha: Portál, 2008. ISBN ISBN 978-80-7262-531-4.
PROBSTOVÁ V., O. PĚČ. Psychiatrie pro sociální pracovníky: vybrané kapitoly, 1.vyd. Praha: Potál, 2014
RIDGWAY, P., D. MCDIARMID, L. DAVIDSON, et al. Cesty k zotavení. Lawrence: University of Kansas school of social welfare, 2014. ISBN 978-1-5031-7191-6.
STUCHLÍK, J. Case management. In O., PEČ, V. PROSBOVÁ, Psychózy: psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. V Praze: Triton, 2019. 978-80-7387-253-3.
THORNICROFT, G. Ti, kterým se vyhýbáme: diskriminace lidí s duševním onemocněním: angl.Shunned: Discrimination Against People with Mental Illness. české vydání. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2011. ISBN 978-80-260-0302-1.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.rozšířené vydání. Praha: Portál, 2004.978-80-262-0225-7
Zákon 108/2006 Zákon o sociálních službách
Zákon 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
Etický kodex sociálních pracovníku České republiky 1995
ADVOCATE FOR HUMAN POTENTIA, WRAP is… [online]. ©1995-2016 [cit. 2018-14-03]. Dostupné z:http://mentalhealthrecovery.com/wrap-is/ .
ANTHONY In SOBOTKA. J., Potřeby lidí s duálními diagnózami v terapeutické komunitě. [online]. Brno: Masarykova Univerzita. 2017. Dostupné z:https://is.muni.cz/th/104793/fss_m/Diplomova__pa_ce_Sobotka_30_12_17.pdf
FOJTÍČEK. R., Recovery podle Dr. Raginse – inspirace pro služby psychosociální podpory na Ledovci: Seminární práce pro kvalifikační kurz sociální pracovník. [online] Praha, 2013. [cit. 2017-09-14]. Dostupné zhttp://www.zotaveni.cz/zotaveni-nazivo/item/download/10_845c9d1150b06e46017461258cd75055.
FOKUS-OPAVA Z.S. Metodika multidisciplinárního týmu [online]. Opava: © FOKUS – Opava, z.s, 2016 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:www.fokusopava.cz/dokumenty/Fokus_Metodika-MT.pdf
KOLKOVÁ, B. Stigma duševní nemoci-mýtus nebo realita? Brno: Masarykova Univerzita. 2011. [cit. 2018-20-02]. Dostupné z:http://docplayer.cz/11061261-Masarykova-univerzita-stigma-dusevni-nemoci-mytus-nebo-realita.html
KONDRÁTOVÁ, L., P. WINKLER. Podporované zaměstnávání osob s vážným duševním onemocněním-zahraniční a česká zkušenost: narativní syntéza. Česká a Slovenská psychiatrie. 2017. [cit. 2018-02-01]. Dostupné z:http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1150
KULÍŠKOVÁ. O., Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatotrofin poruchy-etiologie, diagnostika a terapie. [online]. Neurologie pro praxi. 2001. [cit. 2018-26-03]. Dostupné z:file:///C:/Users/andul/Desktop/Literatura/fobické%20poruchy%20kulískova%202001.pdf.
PEČ, Ondřej. Destigmatizace. Psychiatrická společnost ČLS JEP [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:http://www.psychiatrie.cz/index.php/deni-zdravotni-asocialni-politika/deni-destigmatizace.
SOLÁŘOVÁ, H. Case management aneb případové konference v praxi. [online]. Pardubice: Benepal, a.s. 2013. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z:http://www.benepal.cz/files/project_4_file/CASE-MANAGEMENT.PDF
STUCHLÍK, Jan. Asertivní komunitní léčba a case management [online]. Praha: Fokus, 2001 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:www.rpkk.cz/download/model-zdroje/011-asertivni-komunitni-lecba.pdf
SUMMERVILLE, CH. Schizophrenia in Canada: a national report. Leger Marketing. © 2008. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z:http://www.bcss.org/wp-content/uploads/schizophrenia-report_final_english2.pdf .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK