Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv těžby uranu na životní prostředí v oblasti Žďáru nad Sázavou
Název práce v češtině: Vliv těžby uranu na životní prostředí v oblasti Žďáru nad Sázavou
Název v anglickém jazyce: Influence of Uranium Mining on the Environment of the Ždár nad Sázavou Region
Klíčová slova: uran, těžba, rekultivace krajiny, životní prostředí, Dolní Rožínka, výuka, základní škola
Klíčová slova anglicky: Uranium, mining, landscape recultivation,environment, teaching, primary school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2016
Datum zadání: 21.04.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. František Vacek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku těžby uranové rudy a jejího vlivu na životní prostředí v oblasti Dolní Rožínky. První část práce shrnuje poznatky o uranu z mineralogického a geologického hlediska, geologicky vymezuje zkoumanou oblast a charakterizuje uranové ložisko Rožná. Je zde popsána také historie těžby uranu a stručný technologický postup zpracování vytěžené uranové rudy v podniku DIAMO, resp. GEAM Dolní Rožínka. Dále jsou popsány specifické aspekty provozu odkaliště a sanační a rekultivační činnosti v těžbou porušené krajině širšího okolí Dolní Rožínky. Druhá část práce je věnována vlivu těžby uranové rudy na jednotlivé složky životního prostředí včetně nebezpečí úniku radionuklidů do okolí s důrazem na znečištění vod, ovzduší, půdy a změnu krajiny a druhové skladby ekosystémů. V neposlední řadě má vliv těžby uranu i na zdraví horníků, zaměstnanců chemické úpravny a také na obyvatele nejbližších obcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thema in aim of this bachelor thesis is mining of uranium ore and its impal on the environment of the Dolní Rožínka area. The first part is focused on a knowledge summary of mineralogical and geological overview, which limits are examined area and characterises uranium bearings in Rožná. It is dealt also with the history of uranium mining and oves a brief technological activities in processing of the raw uranium under responsible company of DIAMO, represented by the GEAM Dolní Rožínka. Furthermore some specific aspects of activities are described in a relation to rehabilitation and recultivational measures in afected area of Dolní Rožínka. Second part is dealt to individual aspects of negativ impal on environment and the risk some radionuclids escaping into surounded nature, especially a local waters, the air and the soil and ganges within suroundings with secondary formativ of ecosystems. This is a demonstrativ that meaning of uranium has an impal on helth miners and employees of chemical department as well as locals. The last part of thesis presents the possibilities of implementation of the studied topic in Primary School education
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK