Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie fotosyntetických komplexů
Název práce v češtině: Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie fotosyntetických komplexů
Název v anglickém jazyce: Two-dimensional electronic spectroscopy of photosynthetic complexes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
Dr. rer. nat. Heiko Lokstein, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Obsahem této práce bude studium rychlého přenosu excitační energie a transportu elektronu ve fotosyntetických komplexech izolovaných z termofilní sinice Thermosynechococcus elongatus, konkrétně fotosystém I, fotosystém II a fykocyanin. K dispozici jsou modely struktur těchto komplexů získaných s vysokým rozlišením, což je důležité z hlediska modelování a interpretace získaných výsledků. Vzorky budou připraveny krystalizací a následným rozpuštěním připravených krystalů, čímž bude zaručena vysoká čistota a homogenita připravených vzorků.

Seznam odborné literatury
Bude upřesněno později
Předběžná náplň práce
Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie je pokročilá experimentální technika optické spektroskopie kombinující vysoké spektrální a časové rozlišení. Je založena na interferometrické detekcí signálu generovaného interakcí tří laserových pulsů se vzorkem a umožňuje sledovat úplnou spektroskopickou informaci o energiích a dynamice excitovaných stavů komplexních molekulárních systémů. Výsledkem experimentu jsou 2D mapy korelující excitační a emisní energie fotonů s femtosekundovým časovým rozlišením, které přímo poskytují informace o homogenních šířkách a nehomogenních rozšířeních optických přechodů, mezimolekulárních interakcích, přenosech energie a elektronů a v neposlední řadě také o statické a dynamické koherenci ve studovaných systémech.

Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru biofyzika a chemická fyzika.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Two-dimensional electronic spectroscopy is an advanced technique of optical spectroscopy combining a high temporal and spectral resolution. It is based on interferometric detection of the signal generated by interaction of the sample with three laser pulses. The method allows obtaining complete spectroscopic information about energies and dynamics of excited states in complex molecular systems. The result of the experiment are 2D maps correlating excitation and emission energies of the photons with femtosecond time resolution, which directly provide information about the homogeneous linewidths and inhomogeneous broadening of the optical transitions, intermolecular interactions, energy or electrons transfer, and also about static and dynamic coherences in the studied system(s).
The aim of the proposed project is to investigate the ultrafast excitation energy transfer and electron transport processes in photosynthetic complexes isolated from the thermophilic cyanobacterium Thermosynechococcus elongatus, namely photosystem I, photosystem II and phycocyanin. Highly resolved structural models of these complexes are available, which is important for modeling and interpretation of the results. The samples will be prepared from re-dissolved crystals of the mentioned complexes, which will ensure a superior purity and homogeneity of the samples.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK