Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinnost prevence zneužívání návykových látek ve vybraných pražských školách
Název práce v češtině: Účinnost prevence zneužívání návykových látek ve vybraných pražských školách
Název v anglickém jazyce: Effectiveness of Substance Abuse Prevention Programs in Selected Prague Schools
Klíčová slova: zneužívání návykových látek, prevence, základní školy, šetření, Praha
Klíčová slova anglicky: substance abuse, prevention, elementary, schools, research, Prague
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2016
Datum zadání: 01.02.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice (programy primární prevence a sledování jejich efektivity). V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje empirické šetření ve vybraném regionu. Sledována bude účinnost programů prevence zneužívání návykových látek ve vybraných školách v Praze. Studentka provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana č. 8/2015 a Přílohy č. 3 k Opatření děkana 8/2015
Seznam odborné literatury
HOLSTEIN M.E:, COHEN W.E., STEINBRONER P.J. Rozhodni se.. příručka pro život bez drog. 1.vyd. Praha: SZÚ, 1996. ISBN 80-7071-037-3.
ŘÍČAN, P. Cesta Životem: vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Panorama 1990. ISBN 80-7038-078-0.
KALINA, K. Klinická adiktologie. 1.vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
KUBÍČEK, P. Rizikové chování v dospívání. 1.vyd. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-793-4.
MIOVSKÝ, M. Rizikové chování v dospívání. 1.vyd. Třebotov: sdružení SCAN, 2010. ISBN 978-80-87258-47-7.
NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.
NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVÁ, H.: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7071-123-X.
THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.
Předběžná náplň práce
Předmětem bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem a v jakých frekvencích je realizována primární prevence návykových látek a jaké jsou její formy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do několika kapitol, ve kterých je popsána problematika dospívání a náchylnost k rizikovému chování v tomto věku. Z rizikového chování se zaměřuje na chování závislostní a jeho prevenci. Zvláště se orientuje na preventivní programy, uplatňované na základní škole, jejich druhy, způsoby aplikování a organizování. Zároveň sleduje jejich souvislosti se školskou legislativou. Druhá část práce se věnuje kvalitativnímu šetření provedenému na několika pražských školách. Zaměřuje se na preventivní programy zneužívání návykových látek a na způsoby jejich realizace. Pokládá otázku, jakým způsobem školy postupují při provedení primární prevence, a hlavně specifických programů. Kvalitativní sonda byla provedena na třech školách v Praze metodou polostrukturovaných rozhovorů s metodiky prevence. Získané poznatky byly porovnány s minimálními preventivními programy dané školy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of the Bachelor´s thesis is to map how and in which frequencies the primary prevention of substance abuse is realised and what its forms are. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part is sectioned into several chapters which cover the topic of adolescence and increased vulnerability to high-risk behaviors at this stage. The high-risk behavior the thesis focuses on is substance abuse and its prevention. It specifically deals with prevention programs implemented in elementary schools, its types, methods of implementation and organization. It also looks into its connection to school legislation. The second part of the thesis presents a qualitative research conducted at several Prague schools. It concentrates on substance abuse prevention programs and the ways these are put into practice. The primary subject matter is how schools proceed when implementing the primary prevention program and other specific programs. The qualitative research has been conducted at three Prague schools by interviewing methodology specialists for prevention and examining minimum prevention programs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK