Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití hydrokinezioterapie u spinálních pacientů
Název práce v češtině: Možnosti využití hydrokinezioterapie u spinálních pacientů
Název v anglickém jazyce: Possibilities of using aquatic therapy for patients after spinal cord injury
Klíčová slova: rehabilitace, míšní léze, paraplegie, hydrokinezioterapie, rovnováha, postura, stabilita sedu, sed bez opory, T-shirt test
Klíčová slova anglicky: rehabilitation, spinal cord injury (SCI), aquatic therapy, balance, posture, sitting stability, sitting without support, T-shirt test
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Júlia Demeková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2016
Datum zadání: 19.04.2016
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou spinálních pacientů se zaměřením na jejich zdravotní komplikace a možnostmi hydrokinezioterapie (HKT), které se v rámci řešení těchto komplikací dají zapojit do programu ucelené léčebné rehabilitace. Obecná část shrnuje klasifikaci spinálních pacientů, vlastnosti vodního prostředí a fyziologické reakce organismu ve vodním prostředí. Zaměřuje se rovněž na problematiku sedu paraplegiků a současné metody hodnocení v klinické praxi. Obsahem speciální části je kazuistika pacienta s traumatickým poškozením páteře v úrovni Th8-Th10 a neurologickou míšní lézí Th 8. Součástí kazuistiky je příklad terapeutické jednotky v bazénu a výsledky dvou funkčních testů zaměřené na hodnocení sedu pacienta po dvoutýdenní rehabilitační intervenci v Centru Paraple.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with patients after spinal cord injury (SCI) focused on their health problems and possibilities of using aquatic therapy, that can participate in the program of comprehensive rehabilitation. General section summarizes the classification of patients after SCI, the properties of the aquatic environment and the physiological reactions of the organism in the aquatic environment. It also focuses on the issue of sitting of paraplegics and current methods of assessment in clinical practice. The special part contains a case of a patient after SCI at the level of Th8-Th10, an example of a therapeutic unit in the pool aimed at improving the quality of sitting. I also contains results of two functional tests that assess sitting of the patient before and after a twoweek rehabilitation intervention in Centrum Paraple.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK