Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s pohádkou v mateřské škole: Pohádka o perníkové chaloupce
Název práce v češtině: Práce s pohádkou v mateřské škole: Pohádka o perníkové chaloupce
Název v anglickém jazyce: Fairy Tales activities in kindergarten: Hansel and Gretel
Klíčová slova: čtenářská pregramotnost, práce s knihou, pohádky, dramatizace pohádek, metody rozvoje čtenářské pregramotnosti, perníková chaloupka
Klíčová slova anglicky: pre-reading literacy, work with book, dramatization of fairy tales, development of reading methods pre-reading literacy, Hansel and Gretel
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2015
Datum zadání: 20.12.2015
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíle diplomové práce:
Porovnat verze pohádek o perníkové chaloupce a vybrat ty, které jsou vhodné pro děti předškolního věku.
Navrhnout projekt, který podporuje a rozvíjí čtenářskou pregramotnost skrze práci s Pohádkou o perníkové chaloupce, sestavit konkrétní lekce, zrealizovat je v běžné mateřské škole, zreflektovat je a navrhnout doporučení pro praxi.

Zásady pro vypracování:
Studium odborné literatury k tématům: charakteristiky dětí předškolního věku v souvislosti s rozvoje čtenářské pregramotnosti, pohádka,
Obstarat si několik verzí Pohádky o perníkové chaloupce (např. bratři Grimmové – v klasické i komiksové verzi; Ch. Perrault - Pohádky Matky Husy; B. Němcová - Maličkým; F. Hrubín a A. Dudek – Perníková chaloupka; V. Renč a J. Trnka – Perníková chaloupka; Chalánková – O perníkové chaloupce – vyšívané provedení; Baobab – 12 nejmenších pohádek; Kouzelné čtení – Albi; popletená pohádka v knize Teta to plete od I. Březinové; Růžička – Pohádkový biograf; leporelo – Infoa, 2015 či Albatros, 2013).
3. Na základě studia odborné literatury autorka vytvoří návrh projektu včetně týdenního plánu s využitím tématu pohádky O Perníkové chaloupce. Dále vybere vhodné pohádkové texty a jejich výběr okomentuje. Na základě těchto poznatků sestaví konkrétní lekce (od volby cíle přes průzkum různých rovin textu, tvorby příběhu pro lekci až ke komponování lekce, tvorbě scénáře a závěrečnou reflexi).
3. V praktické části autorka zrealizuje navržené lekce v běžné mateřské škole, provede jejich reflexi a rozhovor s dětmi a navrhne doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
Monografie
Brierley, J. (1996). 7 prvních let života rozhoduje. Praha: Portál.
Cílková, E. (2010). Hrajeme pohádky z celého světa. Praha: Portál.
Cílková, E. a Hříbková, I. (2005). Děti hrají divadlo. Praha: Portál.
Černá, O. (2014). Čtení není žádná nuda. Praha: Portál.
Doláková, S. (2015). Umíme to s pohádkou? Praha: Portál.
Gebhartová, V. (2011). Jak a co číst dětem v MŠ. Praha: Portál.
Homolová, K. (2009). Čtenářská propedeutika. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita,
Pedagogická fakulta.
Chaloupka, O. (1982). Rozvoj dětského čtenářství. Praha.
Krüger, K., Unzeitigová, V. ( 2007). Další strategie k rozvíjení kritického myšlení: Příručka III. Praha: Kritické myšlení.
Marušák, R., Králvá, O., Rodriguezová, V. (2008). Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál.
Marušák, R. (2010). Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: Nakladatelství AMU.
Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Brno: MU. (Disertační práce).
Lepilová, K. (2014). Cesty ke čtenářství. Brno: Edika.
Lepilová, K. (2004). Text, obraz, zvuk: („Vyprávějte si s námi!“). Ostrava:
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta.
Steelová, J. L., Meredith K. S., Temple, Ch., Walter, S. (2007). Plánování výuky a učení a hodnocení. Praha: Kritické myšlení.
Steelová, J. L., Meredith K. S., Temple, Ch., Walter, S. (2007). Dílna čtení. Vychováváme přemýšlivé čtenáře. Praha: Kritické myšlení.
Svobodová, E., Švejdová, H. (2011). Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál.
Tomášková, I., (2015), Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole, Praha: Portál.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál.
Tomková, A. (2007). Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK.
Tomková, A., Marušák, R., Provazík, J. (2012). Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti. Praha: PedF UK.
Učím s radostí. Zkušenosti – lekce – projekty. (2004). Agentura STROM: Praha.
Vraspírová, P. (2009). Prostředí a projekty podporující dětskou četbu. Ikaros, 2009, roč. 13, č. 3. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/5304
Odborné publikace věnované Předškolní pedagogice a vývojové psychologii dané věkové skupiny.

Články
Hausenblas, O., Košťálová, H. (2006). Co je E – U – R. In Kritické listy. Roč. 2006, č. 22, s. 54-58. Dostupné z http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur
Homolová, K. (2012). Rozvíjení čtenářské pregramotnosti a tvorba čtenářské nekompetence u předškolních dětí. In Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole (ed. Wildová), Praha: PedF UK.
KROPÁČKOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka; KUCHARSKÁ, Anna. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. In Pedagogická orientace, 24(4), s. 488–509. Dostupné z https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1896/1509
Šafránková, K. (2010). Čteme s nečtenáři. In Kritické listy Roč. 2010, č. 38, s. 16-19.
Matějček, Z. (2000). Malí čtenáři. In Informatorium 3-8, Roč. 7, č. 8, s.5.
Těthalová. M. (2009). Knížka je můj kamarád. In Informatorium: Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Roč. 16, č. 6, s. 12-14.
Tuháčková, N. (2010). Jak čteme dětem. In Kritické listy. Roč. 2010, č. 38, s. 23-25.
Wildová, R. (2011). Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí. In Pedagogika, Roč. 52, č. 1-2, s. 10-21.
Informace o metodách vhodných pro rozvoj kritického čtení a myšlení, viz články dostupné z http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php

Internetové zdroje:
Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého žáka. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka
Gramotnosti ve vzdělávání. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii.pdf)
Tematická zpráva. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. (2011). Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot

Předběžná náplň práce
Diplomová práce na téma „Práce s pohádkou v mateřské škole: Pohádka o perníkové chaloupce“ se v teoretické části zabývá pohádkami, čtenářskou pregramotností a specifiky dítěte předškolního věku. Cílem praktické části je porovnat různé verze pohádek O perníkové chaloupce a vybrat nejvhodnější pro děti předškolního věku. Dalším cílem je potom navrhnout projekt, který rozvíjí čtenářskou pregramotnost, a to skrze práci s pohádkou O perníkové chaloupce sestavit konkrétní lekce, zrealizovat je v běžné mateřské škole, zreflektovat a navrhnout doporučení pro praxi. K reflexi byla využita metoda rozhovoru a pozorování. Děti účastí na projektu rozvíjely šest druhů inteligence, zlepšily se v oblasti vyjadřování svých myšlenek, při samostatném projevu před skupinou i při komunikaci s učitelkou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis thema is „Fairy Tales activities in kindergarten: Hansel and Gretel“. Theoretical part of this thesis displays the definition of fairy tale and specifications of the preschool age. The goal of practical part is to compare different versions of the fairy tale and chose the best one for preschool age childern. Next step then is preparation of project foccused on children skills developement by work with fairy tale Hansel and Gretel. Organisation of lessons in the ordinary kindergarden. Summary of the project and recomendation for praxis. Methhods as interview and observation has been used. Childern have been developping six types of inteligence by participation in this project, they also developed their ideas presentation in the group and also in comunication with the teacher.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK