Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Odborné otázky Výtvarné výchovy pro elementaristy
Název práce v češtině: Odborné otázky Výtvarné výchovy pro elementaristy
Název v anglickém jazyce: Specialized questions in education for elementarists
Klíčová slova: oborový kontext, rešerše, výtvarná otázka, vzdělávání učitelů, 1. stupeň ZŠ
Klíčová slova anglicky: subject-specific context, recherche, questia, techers´education, elementary school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 05.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Konzultanti: doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Prostudujte soubor vybraný z textů, které v posledních 15ti letech vznikly na pracovišti KVV PedF UK a vypracujte z nich rešerše. Zaměřte se na místa, kde jsou formulované otázky, které integrují oblast umění a vzdělávání, a pokuste se tyto otázky zasadit do kontextu Výtvarné výchovy na základní škole. Zaměřte se dále na texty, které se vyjadřují k teoretickým otázkám oborového kontextu, a vypracujte úvahu o povaze oborového myšlení, jak je v použité literatuře předkládané, a to zejména v souvislosti s nároky na učitele 1. stupně ZŠ.
Seznam odborné literatury
FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V.: Galerijní a muzejní edukace 1. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012.
FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání. Praha, H+H, 2008.
HAZUKOVÁ, H.: Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha, Raabe 2012.
BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Praha, Togga 2012.
Časopis Výtvarná výchova
Vybrané diplomové a dizertační práce vytvořené na pracovišti KVV PedF UK
Další literatura bude doplněná v průběhu psaní práce
Předběžná náplň práce
Tato práce má převážně teoretickou povahu, a jejím cílem je prostudovat a zmapovat podoby tázání v definované odborné literatuře. Vlastní didaktická část práce se zaměří na plánování výuky s cílem ilustrovat studovanou problematiku. Rešerše z literatury budou systematizované a interpretované tak, aby vytvářely obraz současné podoby oborového tázání a jeho didaktického významu pro učitelství 1. stupně ZŠ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis has a theoretical character. Its am is to study traditional questions in specialized literature. The work should contain a practical part including pedagogical planning illustating the studied questions. Literature reviews will help create an image of traditional subject-specific questions in didactics for elementary education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK